Risikovurdering av skog langs kraftlinjer – 7,5 timer – kursbeskrivelse

På kurset gjen­nomgås risiko­for­hold som kan oppstå i skog langs med kraft­linje­tra­seene, samt hvilke tiltak som kan iverk­settes for å unngå trefall på linjefas.  

Ved å øke fokuset på skogen langs kraft­lin­jene kan man fore­bygge trefall på linje­nettet. Dette vil bidra til en mer stabil og sikker kraft­for­sy­ning som redu­serer nega­tive ring­virk­ninger for samfunnet som en strøm­stans medfører. Derfor er denne type fore­byg­gende skog­skjøtsel av svært stor samfunns­messig verdi.

Kurset er utviklet i samar­beid med nett­sel­ska­pene TrønderEnergi, Mørenett, Eidsiva, Hafslund og Agder Energi, skog­bruks-instruk­tører med erfa­ring fra denne type arbeid, samt NIBIO sin forsk­ning på området.

Personene som skal utføre risiko­vur­de­ringer og foreslå tiltak bør ha grunn­leg­gende kunn­skap om treslag og hvordan skogen i Norge vokser og utvikler seg.
 

Målgruppe

Arbeidere og arbeidslag som skal utføre risiko­vur­de­ring og skog­skjøtsel langs kraft­linjer.
 

Emner

Risikovurderinger og tiltak i:

  • Ung skog (mindre enn 6 meters høyde) langs linjetrase
  • Produksjonsskog ( 6–15 meters høyde) langs linjetrase
  • Eldre/gammel skog langs linjetrase

Praktiske oppgaver og øvinger

Varighet og praktisk info

Kurset gjen­nom­føres i skog langs kraft­linje­traser. Varighet 7,5 timer med 5–9 delta­kere pr. kurs.

Kursprisen inklu­derer deltakerhefte.

Det må påregnes forflyt­ninger med egne biler til øvings­felt med ulike problem­stil­linger gjennom kurs­dagen. Kaffe og matpakke medbringes og inntas i skogen. Ta også med tømmer­klave, hogger­målband, notat- og skrivesaker.