Feltkontroll av hjorteviltkjøtt – kursbeskrivelse

logo for feltkontroll

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt er et en-dags teorikurs som arrangeres over hele landet.

Skogkurs har utviklet et kurs­opp­legg godkjent av Mattilsynet for opplæ­ring av felt­kon­trol­lører. Dette er et endags teori­kurs over 8 timer som foregår innen­dørs – med fore­les­ninger, erfa­rings­ut­veks­linger og diskusjoner.

Kursprisen er satt til kr 2 100,- for kurs som går på ukedager og kr 2 400,- for kurs som går i helgen eller over to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurs­tiden og kurs­do­ku­men­ta­sjonen som er:

 • Bransjestandard for felt­kon­troll av hjorteviltkjøtt
 • Fagheftet Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt ( 92 sider)
 • 20 erklæ­rings­blan­ketter med buntestrips
 • Samleliste for kontrol­lerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent felt­kon­trollør få utdelt kursbevis.

Krav til deltakerne

Kun personer med minimum 5 år som regist­rert jeger og minimum 5 års erfa­ring som hjorte­vilt­jeger og som har aktivt deltatt i slak­ting av minimum 20 hjorte­vilt, og gjen­nom­fører kurset tildeles kontroll­myn­dighet. Det kreves ikke skriftlig doku­men­ta­sjon på praksis, men vi baserer oss på gjen­sidig tillit.
Personer som ikke fyller kravet for å bli felt­kon­trollør kan delta på kurset, men uten å bli godkjent feltkontrollør.

Kursinnhold:

 • Lovverk og admi­ni­stra­tive bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjortevilts anatomi, fysio­logi og adferd
 • Sykdommer hos hjorte­vilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjenne­tegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorte­vilt­kjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slak­ting og lagring av kjøtt
 • Rutiner ved felt­kon­troll og omset­ning av hjorteviltkjøtt