Fagsamling vei 2021 i Kristiansand

Bygging av skogsbilvei. viser maskin, stein til bruk i veien og rør.

Hold av 17–18 november til årets viktigste veisamling. Fagsamling vei er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur.

Skogkurs arran­gerer samlingen med støtte fra Mat og Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Sted

Vi kommer tilbake til hotellet vi skal oppholde oss på. Vi vil uansett sikre en loka­sjon med god plass, og vi kan samle mange folk selv om det frem­deles er restrik­sjoner med hensyn til smittevern.

Korona

På grunn av korona-viruset må vi sette et forbe­hold om å kunne fast­sette maks delta­ger­an­tall og over­nat­tende og i verste tilfelle avlyse samlingen. Vi vil rette oss til enhver tid gjel­dende regler og retningslinjer.

Vi vil tilby live-stre­aming av fagsam­lin­gens første dag. Denne løsningen lar seg dess­verre ikke gjøre for felt-dagen. For fagsam­lin­gens første dag må du velge alter­na­tivet «webinar» ved påmelding.

Vi håper at mange vil møte opp fysisk, men vi ha forstå­else for skepsis til store folke­mengder, utford­ringer med kollek­tiv­trans­port og kanskje redu­serte budsjetter.

Påmelding

Påmelding vil skje via chekin.no («kurset» blir etter­hvert søkbart), påmel­dingen åpner 15. september og lenke vil da bli tilgjenge­lig­gjort på «kurs-beskri­velsen» og på en oppda­tert nyhetssak på Skogkurs.no.

Skogfag-studenter vil bli tilbutt fagsam­lingen til rabat­terte priser, mer om dette senere:

Priser for ulike tilbud for samlingen vil vi komme tilbake til etter tilbud fra hotellet.


Se program for fore­lø­pige temaer som blir belyst under samlingen:

Onsdag 17 november skal vi ha teoridag ved hotellet.

Torsdag 18 november skal vi en tur ut. Program og reise­rute kommer (programmet blir formet av innholdet på teori­dagen). Avreise kl. 8, hjem­reise kl. 15.

Endringer vil forekomme!

Publisert
Kategorisert som Skogsveier