Webinar for regnskapsførere om stormskader

I samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Bondelaget tilbyr vi gratis kurs for regnskapsførere knyttet til de store vindfellingene sist vinter.

I følge Skogbrand er erstat­nings­ut­be­ta­lin­gene nå på ca. 97 millioner kroner.
Tilbakemeldinger tilsier at det er et stort sprik i kunn­skap om problem­stil­linger rundt storm­skader hos regn­skaps­fø­rere. Dette ønsker vi å gjøre noe med.
Meld deg på webi­naret nå, og få nyttig kunn­skap om skog­fond, forsik­ring­sopp­gjør, skatt mm.

Tidspunkt: Mandag 19. desember 12.00 – 15.00
Sted: Nettkurs
For hvem: Regnskapsførere, skog­eiere og skog­bruks­an­svar­lige i de berørte kommu­nene
Pris: gratis for målgruppen

Påmeldingsfrist: 16. desember

Tema:

  • Forsikringsoppgjør
  • Tømmerkonto
  • Mulighetsrommet i avset­ning og tilbake­be­ta­ling av skogfond
  • Ekstra inves­te­ringer i vei, foryn­gelse og senere skogbehandling
  • Brekkpunktet for hvor lenge det lønner seg å plas­sere penger på skogfond

Arrangører: Statsforvalteren i Innlandet, Bondelaget og Skogkurs.


Nyttige nett­sider:
- Ny frist – søknad om tilskudd til oppryd­ding etter storm (Statsforvalteren i Innlandet)
- Ett år med vind­fall­hogst (Viken Skog)
- Temaside for økonomi og skog­fond (Skogkurs)