Nettkurs i sporløs kjøring

Klima i endring, avvirkning hele året og tunge maskiner. Hvordan skal vi planlegge og gjennomføre skogsdrifter for å unngå sporskader i et våtere klima?

Tekst: Brede Lauten, Bernt Bjørnstad og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Trond Prestrud

Det er vans­kelig å si at skog­bruk ikke setter spor etter seg, men bevisst­heten på sporløs kjøring har økt. Store og tunge maskiner krever dyktige folk i det opera­tive skog­bruket for å mini­ma­li­sere sporskadene. 

Vi må ha kontroll på vannet!

Klimaendringene med økt nedbør og stigende tempe­ra­turer fører til enda mer utford­rende forhold i skogen. Flere intense nedbørs­pe­rioder, økt flom­fare i de mindre vass­dra­gene og sjeld­nere typiske vinter­drifts­for­hold øker behovet for helhetlig plan­leg­ging, økt bevissthet og heving av kompe­tanse i alle ledd. Det vil også være med på å imøte­komme indu­striens behov for virke hele året også i de peri­oder hvor marken har dårlig bæreevne. 

Sporskader er lett synlige og noe alle som ferdes i skog og mark har meninger om. Nå lanserer vi et nett­kurs som retter fokuset mot hvordan man kan redu­sere omfanget av sporskader. 

Tidligere i høst kom det ut en veileder på samme tema. Veilederen tar også for seg hvilke vurde­ringer som bør gjøres i forbin­delse med oppretting/sletting av de skadene som måtte oppstå. 

Den opti­male kompe­tanse­pakken ville være å kombi­nere nett­kurs med en feltdag med en fra Skogkurs, der temaet belyses i praksis.

Kort om nettkurset

  • Målgruppen: drifts­plan­leg­gere, entre­pre­nører og maskin­fø­rere, men egner seg også for skog­eiere, elever, studenter og andre som ønsker mer kunn­skap om temaet.
  • Tid: ca. 2 timer

Kjøp tilgang her:

Anbefaler kurset

Kurset er lett å navi­gere i og har en god miks av infor­ma­tive filmer og bilder med tekst. Veldig fint med oppgaver under­veis. Vannets vei etter avvir­king var for meg en lærerik del. Alt i alt et fint kurs!

Sindre Løken, hogstmaskinfører.

Foto: Carsten Pedersen, Norges Skogeierforbund.

Skal delta med alle entreprenører og operatører

SB Skog ser det som viktig at våre entre­pre­nører og opera­tører er fram­over­lente og har god kunn­skap om riktige valg i terrenget. Kurset gir en mulighet for optimal utfø­relse som igjen gir minst mulig skade. Dette er av stor viktighet for skog­næ­rin­gens ansikt utad. Vi velger derfor å kjøre kurs på samt­lige tilknyt­tede entre­pre­nører og operatører.

Espen Torgersrud, produk­sjons­sjef SB-Skog AS

Mer om sporløs kjøring: