Veiplanleggersamling 2021 – sammendrag

Tradisjonen tro, avholdes en egen samling for veiplanleggere dagen før Fagsamling vei. Samlingen har til formål å samle landets godkjente veiplanleggere for å sikre nettverk, informasjonsutveksling og ikke minst gi faglig påfyll. 

Temaene for årets samling var bære­evne; kompri­me­ring og målinger, bygg­herre­for­skriften, hvordan plan­legge en vei med hensyn til drifts­ut­ford­ringer, hvordan lett­vint under­søke et veipro­sjekts poten­si­elle lønn­somhet og en alter­nativ måte å orga­ni­sere veiplanleggerne. 

Takk til fore­drags­hol­derne for gode presentasjoner!

Utklipp fra Nils Amund Krog sin presen­ta­sjon om sporløs basvei som tar for seg drifts­ut­ford­ringer og hvordan en vei kan ved helhetlig plan­leg­ging gjøre logis­tikken enklere.