Ny veileder i sporløs kjøring lansert

Skogkurs er nå ute med ny veileder om sporløs kjøring. Et tema som stadig engasjerer flere, ikke minst når det gjelder allmenhetens syn på skogbruket.

Den revi­derte Norsk PEFC skog­stan­darden vil bli tyde­li­gere enn noen gang på hvordan skog­bruket skal forholde seg til spor­skader. Denne problem­stil­lingen har de siste par årene blitt en stadig mer naturlig del av hver­dagen til de som plan­legger og gjen­nom­fører skogs­drift.

Under en fagdag om sporløs kjøring og kant­soner i Lunner denne uken, kunne Skogkurs presen­tere og løfte frem temaet for offentlig forvalt­ning, skog­bruks­le­dere og skogsentreprenører.

- Det gjelder å få kontroll på vannet, sier Brede Lauten, senior prosjekt­leder i Skogkurs.

Sporskader kan få vann på avveie, noe som kan føre til store skader.
Som en del av en region i Viken, hvor det bor ca. 800 000 mennesker, er Lunner et godt eksempel på at skog­bruket må ta ekstra hensyn med tanke på både sporløs ferdsel og kantsoner. 

I veile­deren finner du tips til hvordan spor­skader kan fore­bygges, hva som er lurt å tenke på i gjen­nom­fø­ring av bl.a. velte­plass og skred­ut­satt terreng, og sporsletting. 

Torfinn Kringlebotn fra Skogkurs under­streker at kant­soner også skal hånd­tere vann, i tillegg til flere andre økolo­giske funk­sjoner som at mange rødlista arter oppholder seg nettopp her.

Kurs i sporløs kjøring
Skogkurs kommer snart med nytt kurs i sporløs kjøring.

  • Bernt Bjørnstad

    Bernt er utdannet forst­kan­didat fra NMBU Ås. Han jobber med skog­skjøtsel på Skogkurs, med ekstra fokus på foryn­gelse og ungskog. Bernt har tidli­gere jobbet som skog­bruks­leder og skog­kul­tur­an­svarlig i Glommen Mjøsen Skog SA (2016–2021), og har erfa­ring innen faglig rådgiv­ning i det utøvende skog­bruket. Ved siden av dette er Bernt gård­bruker og skog­eier selv.