Unngå at det skjer ulykker under ditt ansvar! 

Dumper frakter sprengstein

Som byggherre i et veiprosjekt, sitter du med et ansvar om å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hva innebærer byggherreforskriften og hva skal en SHA-plan inneholde? 

Tekst: Martin Bråthen og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Martin Bråthen

I fire år har skog­bruket etter­spurt en enkel metode for å tilegne seg infor­ma­sjon om temaet. Nå svarer Skogkurs etter sterke ønsker fra Landbruksdirektoratet, Statsforvalterne og utøvende virk­som­heter i skog­bruket med dette nett­kurset: Byggherre på et skog­svei­pro­sjekt. I kurset får du infor­ma­sjon som hjelper deg å følge opp bestem­mel­sene i byggherreforskriften. 

Etter en hendelse ved bygging av en skogs­bilvei i 2018, ble det synlig at her var det flere ting som var uklart. En ting var selve hendelsen. Hvem skulle klandres? Vel så viktig var disku­sjonen om prosessen videre i prosjektet. Hvem er ansvarlig, og hva bør gjøres i forkant?   
Nå ligger svaret klart i et Skogkurs-nettkurs. 

Kuret er utviklet med finan­sie­ring fra Skogbrukets verdi­skap­nings­fond og Skogbrukets utvik­lings­fond. 

Varighet: under 2 timer
Pris: 500 kr + mva.

Tilbakemeldinger på kurset:

Jeg synes kurset var fint. Det gjorde meg mye tryg­gere på innholdet. Før har det vært litt uklart og det virker som et kompli­sert tema, men det er det egentlig ikke. Jeg tror jeg skulle klart dette greit i praksis. Fullt utlært blir man ikke før man har gjort det i virke­lig­heten. Tar man dette kurset skjønner man hva det dreier seg om og det ufar­lig­gjør innholdet. Kurset er lett­fat­telig og tar ikke lange tiden. 

Anders Berg Stensrud, Viken Skog

Jeg lærte en god del og ble gjort oppmerksom på flere momenter i min hverdag som kan kreve et bedre innsyn i Byggherreforskriften. Jeg tror det er mange som kan ha nytte av å sette seg inn bygg­herre­for­skriften, da mye av det vi jobber med faller inn under forskriften.  

Johannes Enersen, Allmenningsdrift Romerike SA

Min nytte av kurset vurderes som rela­tivt stor til tross for at jeg var i besit­telse av noe kunn­skap fra tidli­gere. Kurset belyser et viktig tema som mange i skog­bruket ikke alltid er like bevisst og opptatt av. Et forhold er at det faktisk eksis­terer et lovpå­lagt krav om SHA plan, men det aller viktigste er likevel hensikten som er å sette fokus på sikkerhet og hindre at det oppstår unød­ven­dige ulykker/ skader. 

Anders Jensen, Alvdal kommune

Hendelsen i 2018 og forløp til kurset

En entre­prenør bygde en vei langs et vann. Plutselig oppdaget entre­pre­nøren at det boblet i vann­kanten. Plutselig raser veien ut over ett strekke og store mengder masse sklir ut i vannet.   
I dette tilfellet gikk det bra. Takket være entre­pre­nø­rens mage­fø­lelse ble det verken person­skader eller skader på utstyr da han på instinkt beltet graveren bakover. Prosjektet ble midler­tidig stanset. Skogeier, entre­prenør, veiplan­legger og kommune fikk en lang påføl­gende prosess etter hendelsen. Dette var ikke bra! 

I prosessen med å finne løsninger ble bygg­herre­for­skriften og Arbeidstilsynet nevnt. Det viste seg at bygging av skog­s­veier faller inn under forskriften. Oi, tenkte de involverte. Hva betyr dette? Det viste seg at tyde­lige føringer fra forskriften medførte bedre plan­leg­ging og at det ble lettere å forholde seg til risiko i prosjektet. En plan for sikkerhet, helse og arbeids­miljø (SHA-plan) var nettopp det verk­tøyet prosjektet trengte for å ivareta liv og helse, men også for å få en effektiv byggeprosess. 

Som et ledd i å fjerne eller redu­sere risiko ble det utført geolo­gisk under­sø­kelse av grunnen. Punktundersøkelser viste sikker grunn foruten på hendel­ses­stedet. Hendelsen var uheldig, men altså vans­kelig å forutse. Før arbeidet ble gjen­opp­tatt ble det utar­beidet en SHA-plan, og det ble hyret en nøytral tredje­person til å følge opp prosjektet. Veien ble bygd ferdig etter nødven­dige juste­ringer og tiltak ved vannet. Veien ble bra!