SKOGSKOLEN – en suksess!

Koronaen har ført til at mange hundre personer har plantet gran for første gang denne våren. 

Viser tilgjengelige nettkurs

Skogkurs er prosjekt­leder, og har teknisk og peda­go­gisk ansvar for SKOGSKOLEN, som er felles­sat­singen for e‑læring i skog­bruket. De syv orga­ni­sa­sjo­nene som står bak, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog og Statskog i tillegg til Skogkurs.

Tilgengelige kurs på SKOGSKOLEN.no:

  • Innføring i skogplanting
  • Skogplanting for profesjonelle
  • Ungskogpleie for profesjonelle
  • Skogbrannkurs for entre­pre­nører og maskinførere
Fra videoforelesning om miljøhensyn ved planting
Skjermbilde fra nett­kurset i Skogplanting for profe­sjo­nelle. Du lærer gjennom tekst, bilder, videoer og anima­sjoner, og kurset avsluttes med en avslut­ning­sopp­gave som må ha minst 85 % riktige svar for å bestå. 

SKOGSKOLEN har tilsva­rende kurs for ungskog­pleie, og så snart uten­landsk arbeids­kraft igjen kan komme til Norge, ligger kursene klare også på engelsk, latvisk, litauisk, polsk og serbisk. 

I samar­beid med Skogbrand har SKOGSKOLEN utviklet et skog­brann­kurs for entre­pre­nører og maskin­fø­rere, som kan tas i bruk nå i skog­brann­se­songen for å fore­bygge brann. Foreløpig har nær 400 blitt regist­rert som delta­kere i dette kurset. 

Les mer om kurset hos Skogbrand:

Om SKOGSKOLEN

Alle kursene er samlet på en e‑læringsplattform som gjør det mulig for orga­ni­sa­sjo­nene selv å legge inn kurs­del­ta­kere og admi­ni­strere disse etter region og stil­ling. Systemet heter Moodle Workplace, og er e‑læringsplattform som benyttes over hele verden. 


«Bakgrunnen for SKOGSKOLEN er at bran­sjens utøvende aktører ønsker i felles­skap å heve det skog­fag­lige kompe­tanse­ni­vået i alle sine ledd i skog­bruket, gjennom felles sats­ning på ny formid­lings­tek­no­logi og inklu­de­rende samar­beid om kursutvikling. 

Styringsgruppa for skogskolen


Omforente krav til kompe­tanse gjennom Norsk PEFC Skogstandard er en viktig faktor som ligger til grunn for dette prosjektet. SKOGSKOLEN er et viktig bidrag til å heve kompe­tansen i bran­sjen, og på en effektiv og doku­men­terbar måte nå ut til mange. 

Prosjektet finan­sieres med midler fra Skogtiltaksfondet i tillegg til bety­delig egen­inn­sats fra partene. 

Fram til nå er det Eva Skagestad, direktør på Skogkurs, som selv har sittet med ansvaret for prosjektet. Nå tar Torfinn Kringlebotn over prosjekt­le­delsen, han vil også koor­di­nere arbeidet med å videre­føre SKOGSKOLEN fra prosjekt til varig nett­skole for skogbruket.

Viser styringsgruppa i Teamsmøte
Bildet viser møte i Styringsgruppa med orga­ni­sa­sjo­nenes repre­sen­tanter. Øverst f.v.: Eva Skagestad – Skogkurs, Magnus Mestvedt – Allskog, Torfinn Kringlebotn – Skogkurs, Per Skaare – Glommen Mjøsen Skog, Knut Nesland – AT Skog, Rune Aamold – Statskog, Even Bergsaker – Norskog, Ida Aarø – Skogeierforbundet, Erling Bergsaker – Norskog og Lars Kristen Haug – Viken Skog.