Skogkurs flytter til Brumunddal

Skogkurs har inngått avtale om å leie hele toppetasjen på det nye bygget Mjøskanten i Brumunddal, vegg i vegg med Mjøstårnet. Flytting vil skje etter sommerferien 2022.

Skogkurs har inngått leie­av­tale på hele øverste etasje (6 etasje) – loka­lene er nå under bygging med plan­lagt innflyt­ting 1.8.2022. Det har vært gode mulig­heter for påvirke utfor­ming slik at resul­tatet vil framstå som en funk­sjo­nell og fram­tids­rettet arbeids­plass for Skogkurs.

Lokalene som leies vil ha noen fler kontor­plasser enn Skogkurs har behov for og vi ønsker derfor å invi­tere aktu­elle orga­ni­sa­sjoner med som leie­ta­gere. I den sammen­heng ser vi for oss leie­ta­gere som kan bidra til å skape syner­gier og nett­verk knyttet til Skogkurs sin virksomhet.

Fra byggingen i slutten av mai 2021. I likhet med Mjøstårnet er bære­kon­truk­sjo­nene i nærings­bygget Mjøskanten av massivtre, Skogkurs flytter inn i topp­e­ta­sjen. Foto: Sverre Bjørnstad
Publisert
Kategorisert som Nyheter