HMS i praksis – 8 filmer lansert

Se filmserien Sikker i skogen. Filmene viser risikoen for ulykker og og HMS-arbeid i praksis.

Arbeidet i skogen inne­bærer at vi hånd­terer store maskiner og til tider arbeider alene i krevende situa­sjoner. Dette inne­bærer en stor risiko. Med kunn­skap og gode rutiner, kan vi unngå mange unød­ven­dige ulykker.

Filmene er basert på virke­lige opple­velser fra maskin­fø­rere og andre i næringen. 

De nye filmene inneholder:

 • 1. Sikker i skogen – «skulle bare…»
 • 2. HMS i skogen
 • 3. Sikker i hytta
 • 4. Fallende tre
 • 5. Alenearbeid i skogen
 • 6. Når ulykken har skjedd
 • 7. Sikkerhetsavstand
 • 8. Berging

Filmene er produ­sert av Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge, gjennom prosjektet ”Skogsjobb i gräns­land”, et Interreg-prosjekt.
Det er finan­siert av Europeiske regio­nale utvik­lings­fond i samar­beid med nasjo­nale aktører. Innspillingen er gjort våren/sommeren 2022, og produ­sert av Heurgren Film AB.

 • Mikael Fønhus

  Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.