Se hva som skjer på lukket hogst!

Etter selektivt uttak.

Lukket hogst er et hot tema for tiden! Vi har fått i oppdrag fra næringen å lage en kompetansepakke på dette.

Tekst: Linn Viken Bøe og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Linn Viken Bøe

Kompetansepakken har pr. nå følgende innhold: 

  1. Grunnkurs om lukket hogst, kommer våren 2023 
  2. Selektiv hogst, kommer 2024 
  3. Omstilling til lukkede hogster, ikke påbegynt 
  4. Beslutningsstøtteverktøy til bruk i felt, ikke påbegynt 

Gjennom kursene som utvikles i kompe­tanse­pakken skal vi tilby en felles grunn­leg­gende platt­form for det opera­tive skog­bruket. For å få en riktig og steds­til­passet bruk av lukkede hogster, bør denne opplæ­ringen kombi­neres med mengde­tre­ning og veiledning. 

Første lanse­ring blir grunn­kurset om lukket hogst våren 2023. 

Kursmoduler, felt­verktøy og de andre tilta­kene i kompe­tanse­pakken utvikles og tilbys gjennom bran­sje­sam­ar­beidet SKOGSKOLEN. Målgruppen er opera­tive funk­sjo­nærer i skog­ei­er­or­ga­ni­sa­sjoner og andre serti­fi­serte skog­be­drifter, aktive offent­lige og private skog­eiere, samt skogs­en­tre­pre­nører og maskinførere. 

De som står bak SKOGSKOLEN – skog­næ­rin­gens felles­sat­sing på e‑læring, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog, Statskog og Skogkurs. Disse utøvende aktø­rene ønsker i felles­skap å heve det skog­fag­lige kompe­tanse­ni­vået i alle sine ledd i skog­bruket, gjennom felles sats­ning på ny formid­lings­tek­no­logi og inklu­de­rende samar­beid om kursutvikling. 

Bildene er fra Steinvik sammen med Sverre Holm fra Glommen Mjøsen Skog SA, og maskin­fø­rerne Morten Hammer og Ot Roiter fra GM Skogsdrift As

Sammen med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund, har Skogkurs laget en veileder for Lukkede hogst­former. Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket har stått for finansieringen.

Veileder Lukket hogst.