To nye kurs kommer: PEFC og Skogbruksplan

Her får du en sniktitt i to nye nettkurs som jobbes med akkurat nå.

Filming til PEFC nett­kurs – Anna Lena Albertsen fra Skogkurs, Jan Gaute Lie fra Norges Skogeierforbund og Yngve Ask, Scanout.

Nytt PEFC nettkurs

Når ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 trer i kraft 1. mars 2023, er vi klare med nytt PEFC kurs. I disse dager pågår innspil­ling til film som skal brukes i kurset. 

NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Skogkurs samar­beider om å utvikle en faglig veileder om Norsk PEFC Skogstandard, og et nytt nett­kurs som skal være klart i mars 2023. Den revi­derte skog­stan­darden inne­holder tyde­li­gere mål og tiltak for å øke andelen av lukket hogst og småflate­hogst, og det er gjen­nom­gå­ende et økt hensyn til biolo­gisk mang­fold og friluftsliv. Hva inne­bærer dette i praksis? I det inter­ak­tive nett­kurset, som blir tilgjen­gelig på Skogskolen, legger vi vekt på at bilde‑, film- og anima­sjons­ma­te­riell skal bidra til å illust­rere stan­dard­krav og god praksis. 

Forrige uke var vi ute med Scanout og gjorde opptak til noen av filmene. 
 
Når blir kurset tilgjen­gelig:  
Mars 2023 
   
Hvor:  
Digitalt på Skogskolen.no 

  

Steinar Lyshaug fra Skogkurs, viser innholdet i Skogbruksplan kurset.

Innføringskurs i Skogbruksplan – nettkurs

Som ny skog­eier eller en som skal følge opp skog­eiere, er skog­bruks­planen hoved­verk­tøyet for å lykkes.  
Hva og hvordan fungerer en skog­bruks­plan? Og hvordan forstå stam­me­språket til skog­bruket? 

Målet med kurset er å øke bruken og forstå­elsen av den digi­tale skog­bruks­planen.  
Dette øker forstå­elsen for hvordan man skal følge opp skogen, om man setter det bort eller gjør det prak­tiske selv. 
 
- Det vi oppdaget i starten av dette arbeidet var at det er et stort gap i forskjellen på skog­ei­erne, derfor ble det viktig å forklare en del grunn­leg­gende, sier prosjekt­leder Steinar Lyshaug hos Skogkurs. 

Kurset er laget i samar­beid med Telemark kompe­tanse.
 
Når blir kurset tilgjen­gelig: 
November 
 
Hvor:  
Digitalt på Skogskolen.no

Fra Skogbruksplan kurs.