Opptak av webinar for regnskapsførere om stormskader

I samar­beid med Statsforvalteren i Innlandet og Bondelaget ble det 19. desember gjen­nom­ført et kurs for regn­skaps­fø­rere knyttet til de store vind­fel­lin­gene sist vinter. Se opptaket her.

Presentasjonene blir ikke tilgjenge­lig­gjort men kan sees i opptaket her.

Tema:

  • Forsikringsoppgjør
  • Tømmerkonto
  • Mulighetsrommet i avset­ning og tilbake­be­ta­ling av skogfond
  • Ekstra inves­te­ringer i vei, foryn­gelse og senere skogbehandling
  • Brekkpunktet for hvor lenge det lønner seg å plas­sere penger på skogfond

Arrangører: Statsforvalteren i Innlandet, Bondelaget og Skogkurs.

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.