Opplæring som redder liv

Denne uken var de rundt 30 Skogkurs instruk­tø­rene fra hele landet samlet. Dette er en viktig del av opplæ­ring i skog­bruket som redu­serer ulykker og redder liv.

Jannicke Modell Røhmen har vært instruktør for Skogkurs i 24 år, og har Agder som sitt arbeids­om­råde. Hun har ca. 20 kurs i året og de fleste av dem går på hogst, ungskog­pleie og felt­kon­troll på hjorte­vilt.
- Jeg trives godt med denne jobben, sier Jannicke. Her får jeg treffe folk, kommer rundt, får sett forskjel­lige skog­typer, en fin kombi­na­sjon for oss som er litt over middels inter­es­sert i skog, smiler hun.

Jannicke Modell Røhmen, Skogkurs instruktør Agder.

Peder Aarø, er instruktør i Vestfold og Telemark og har vært det i 25 år.
Han kan begeistret fortelle om sine kurs som han holder i Kragerø. For det meste er dette motor­sag­kurs for alle slags folk fra private skog­eiere, til firmaer, til 15 åringer som har ventet på å bli gamle nok. Kursene er veldig popu­lære og da dette inter­vjuet ble gjort, var det kun tre ledige plasser på kurs hos Peder før jul.
Ca. 2500 personer har vært på kurs hos Peder, uten at det har vært noen ulykker i forbin­delse med opplæringen.

Peder Aarø, Skogkurs instruktør Vestfold og Telemark.

Alle instruk­tø­rene kunne kvit­tere at dette er grunner og moti­va­sjon for å være instruktør:
- moro, artig og inter­es­sant
- flek­si­belt
- man får oppda­te­ring på faget
- hyggelig å treffe mange forskjel­lige folk
- vi får gode tilbake­mel­dinger
- redder liv og redu­serer antall ulykker
- en fin måte å tjene penger på
- i pausene kan vi sitte rundt et bål og snakke skogbruk

Opplæring som er så viktig at det redder liv
Grunnen til at Skogkurs i 1977 startet med sikker­hets­opp­læ­ring i skogen, var en aksjon for å få ned skader i skog­bruket. Siden den gang har tidene forandret seg, men sikker­hets­opp­læ­ring er like viktig. F.eks. var et kort kurs i skog­bruk på 7 dager, mens i dag er et langt kurs på 15 timer.
Instruktørene under­viser i prak­tisk opplæ­ring av motorsag, – motorsag, skog­fond, skog­bruk, ungskog­pleie, skog­skjøtsel og plan­ting.
Skogkurs får stadig gode tilbake­mel­dinger fra kurs­del­ta­gere som er veldig fornøyd med de forskjel­lige kursene.