Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning

Denne uken var fageksperter fra næringen samlet på Skogkurs for å fylle innhold i helt nytt fagskolestudium: Skogtekniker. Tidligere i år fikk Fagskolen i Innlandet og Skogkurs innvilget midler for å utvikle studiet. Går alt etter planen starter fagskolestudiet opp høsten 2023.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs 

Unikt samar­beid 

Skognæringen har uttalt et kompe­tanse­behov som det nå svares på. Prosjektleder fra Fagskolen, Marit Ruud Skolseg er imponert: 

Dette er en næring med mange aktører, som nå står samlet om et ønsket studie­tilbud, det er ganske unikt, sier Skolseg. 

Følgende aktører er samar­beids­parter: AT Skog, Viken Skog, Glommen Mjøsen, NORSKOG, Allskog, Statsskog, Statsforvalteren i Innlandet, MEF Skog, Høgskolen i Innlandet, Lena-Valle vgs. og Velg Skog. Det er Fagskolen i Innlandet som blir eier av studiet, mens Skogkurs blir fagkoordinator. 

Det er det særdeles gode samar­beidet som alle­rede ligger i Skogskolen, med fokus på felles kompe­tanse­he­ving, som har lagt et godt grunnlag for der vi er i dag, sier Torfinn Kringlebotn, som koor­di­nerer prosjektet fra Skogkurs. 

Fagskolestudiet vil rette seg mot driftsplanleggere/skogbruksledere, skog­eiere, skog­bruks­læ­rere på vgs-nivå, skogs­en­tre­pre­nører og andre som ønsker å jobbe i det opera­sjo­nelle skogbruket.

Torfinn Kringlebotn, som koordinerer prosjektet fra Skogkurs og prosjektleder fra Fagskolen, Marit Ruud Skolseg.
Torfinn Kringlebotn, som koor­di­nerer prosjektet fra Skogkurs og prosjekt­leder fra Fagskolen, Marit Ruud Skolseg. Foto:May-Sylvi Skinnerlien, Skogkurs.

Emner for studiet 

Søknad om godkjen­ning av studie­planen skal leveres til Nasjonalt organ for kvalitet i utdan­ning (NOKUT) innen 10. februar. Den har som mål å starte studiet Skogtekniker høsten 2023 med ca. 20 studie­plasser. Blir det slik næringen, Fagskolen og Skogkurs ønsker blir et nett­ba­sert studium med prak­tiske samlinger over to år, med totalt 60 studiepoeng. 

Fagspesialister fra næringen jobber nå i arbeids­grupper med å gi konkret innhold til de ulike emnene studiet kan inne­holde. Dette studiet skal ikke være konkur­re­rende til alle­rede eksis­te­rende studier, men vil være et supple­ment og svare på et behov næringen har for å kunne videre­ut­danne folk med yrkes­faglig kompe­tanse og fagbrev. 

Fagskolestudiet skal gi studen­tene teore­tisk grunnlag for bedre å forstå de valgene de tar, og hvor de står bedre rustet til å gjøre vurde­ringer i en prak­tisk arbeids­si­tua­sjon. Det var en lignende utdan­ning i Norge frem til slutten av 80-tallet. Mange av de som har denne prak­tisk rettede skog­bruks­ut­dan­ningen, går snart av med pensjon. 

Samarbeidspartene møttes i arbeids­grupper, her for å jobbe med emne Kommunikasjon og økonomi. F.v. Inge Myrlund, Viken Skog, Eva Skagestad, Statsforvalteren i Innlandet, Christer Aartveit, AT Skog, Mikael Fønhus, Skogkurs og Liv Marit Strupstad, som jobber i sekre­ta­riatet for fagskole-prosjektet.

En ny vei til å bli skog­bruks­leder 

Inge Myrlund, perso­nal­sjef i Viken Skog, er en av flere som i lengre tid har sett et behov for en slik utdan­ning.  
- Vi har sett at det utdannes for få folk til å dekke opp behovet vi har for skog­bruks­le­dere. Vi trenger å rekrut­tere og utdanne flere til det prak­tiske skog­bruket. I tillegg til skogfag, er kunn­skap som handler om salg, marked og kommu­ni­ka­sjon viktig, sier Myrlund. 

Denne utdan­ningen tror jeg blir veldig bra! Dette vi gjør nå er med på å defi­nere frem­ti­dens arbeids­ta­kere, sier perso­nal­sjefen i Viken Skog.