Vi søker etter ny administrerende direktør

Vil du bidra til det grønne skiftet og utgjøre en forskjell som Skogkurs sin nye administrerende direktør?

Som admi­ni­stre­rende direktør hos oss vil du lede utvik­lingen av en kompe­tanse­virk­somhet innen bære­kraftig bruk av skog og utmark. 

Vi søker deg som moti­veres av å bidra til utvik­ling av skog- og utmarks­for­valt­ningen i tråd med Skogkurs sine oppgaver. Du er nyten­kende og utvik­lings orien­tert, med et stort enga­sje­ment for kompe­tanse­ut­vik­ling i en næring som har vært gjennom store endringer de senere årene. 

Utviklingen og profe­sjo­na­li­se­ringen av sektoren gjør at eiere og utøvere stadig har nye behov for mer kompe­tanse, og her skal Skogkurs fort­satt være en sentral aktør i frem­tiden. Samtidig blir det viktig for vår nye leder å sikre en solid, bære­kraftig økonomi som gir rom for videre utvik­ling og vekst. Synliggjøring og posi­sjo­ne­ring av Skogkurs i markedet blir et sentralt element i denne sammenhengen.

Vi ser etter deg som har: 

  • Relevant utdan­ning på univer­si­tets- eller høyskolenivå.
  • God innsikt og forstå­else for skogsbrukssektoren.
  • Ledererfaring som viser seg i et tydelig, trygt og samlende lederskap.
  • Gode kommu­ni­ka­sjons­evner både muntlig og skriftlig.
  • Strukturert og målori­en­tert, med sterk gjennomføringsevne.

På Skogkurs får du: 

  • Konkurransedyktige betin­gelser.
  • Fleksibel arbeids­tids­ord­ning.
  • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.
  • Fremoverlent fagmiljø.

Søknadsfrist: 6. november

For nærmere opplys­ninger, ta kontakt med:  
vår rådgiver i Habberstad: Jan Egil Myhre på tlf. 90 89 25 22
eller
styre­leder Olav Bjella på tlf. 90 08 92 47.

Skogkurs har ca. 60 ansatte og omsatte i 2022 for 39 millioner. Vi har kontor­sted i nye, moderne lokaler på Mjøsbrygga i Brumunddal.

Publisert
Kategorisert som Nyheter