Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Visr utvomming av elg

Stor etterspørsel gjør at Skogkurs sammen med Camp Villmark setter opp kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt.
60 plasser på Nova Spektrum, 26. november!

Dette er et endags teori­kurs over 8 timer som foregår innen­dørs – med fore­les­ninger, erfa­rings­ut­veks­linger og demon­stra­sjoner.
Ved å ta dette kurset kan du levere til motta­kere som ønsker felt­kon­trol­lert vilt, og med bedre kunn­skap om kjøtt og kjøtt­hånd­te­ring er det med å forbedrer kvali­teten på jegernes eget viltkjøtt.

Påmeldingsfrist 21. november.

Krav til delta­kerne
Kun personer med minimum 5 år som regist­rert jeger og minimum 5 års erfa­ring som hjorte­vilt­jeger og som har aktivt deltatt i slak­ting av minimum 20 hjorte­vilt, kan delta på kurs og tildeles kontroll­myn­dighet. Det kreves ikke skriftlig doku­men­ta­sjon på dette, men vi baserer oss på gjen­sidig tillit.

Personer som ikke fyller kravet for å bli felt­kon­trollør, kan delta på kurset, uten å bli godkjent feltkontrollør.

Kursinnhold:

 • Lovverk og admi­ni­stra­tive bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjortevilts anatomi, fysio­logi og adferd
 • Sykdommer hos hjorte­vilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjenne­tegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorte­vilt­kjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slak­ting og lagring av kjøtt
 • Standard for felt­kon­troll av hjorteviltkjøtt
 • Rutiner ved felt­kon­troll og omset­ning av hjorteviltkjøtt

Se filmer og dokumenter om feltkontroll av viltkjøtt her