Kurs for MiS-kartleggere videreføres

I fjor kom et nytt kurs for MiS-kartleggere, og dette tilbudet vil i år videreføres. Derimot vil feltkurs med opplæring i Natur i Norge (NiN) ikke tilbys i år.

Kartleggingskurs i MiS arran­geres i et samar­beid mellom Landbruksdirektoratet og Skogkurs, og vil bestå av tre dager i felt med prak­tiske øvelser og kali­bre­ring. Formålet er å få en felles forstå­else av objektet man obser­verer og utfi­gu­re­ring av livs­mil­jøet. Kurset vil ta for seg kart­leg­gings­tek­nikker og prin­sipper for utfi­gu­re­ring av egenskapsobjekter.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er skog­bruks­plan­leg­gere, først og fremst nye kart­leg­gere, men erfarne kart­leg­gere er også velkomne.
Forberedelsene vil bestå av videoforelesninger.

Praktisk

  • Det vil bli tre dager i felt, med demon­stra­sjoner, øvelser og gruppe­ar­beid. Etter middag vil det bli samlinger for å oppsum­mere og dele erfaringer.
  • Som del av kurset vil det inngå en innle­ve­ring­sopp­gave. Formålet med oppgaven er å evaluere egen kart­leg­ging mot eksis­te­rende kart. 

I 2024 ble også kurset Grunntyper i NiN ved Miljøregistrering i skog tilbudt. Kurset ga en intro­duk­sjon til NiN sitt type- og beskri­vel­ses­system med hoved­vekt på skog. Med NiN 3.0, som ble lansert høsten 2023, må Landbruksdirektoratet oppda­tere sin Veileder for kart­leg­ging av MiS-livs­mil­jøer etter NiN. Arbeidet med veile­deren vil ferdig­stilles i løpet av 2024, og nye kurs i NiN tilbys i 2025.

Miljøregistreringer i skog (MiS) er skog­bru­kets kart­leg­gings­verktøy til å frem­skaffe tilstrek­kelig infor­ma­sjon om miljø­kva­li­te­tene i skogen. Metoden er utviklet for å regist­rere og sted­feste livs­mil­jøer som er viktige leve­steder for rødlis­tede arter i skog.

Les mer om MiS og NiN