Kunnskap som demper konflikt

I dag kunne Skogselskapet i Hedmark, NJFF Hedmark og landbrukskontoret for Våler og Åsnes sammen med Skogkurs, avduke de ferdige heftene; Store rovdyr og Skog og utmark. Heftene er laget for å dekke noen av kompetansemålene for ungdomsskolen.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs

Det var tydelig glede og lettelse da duken ble tatt bort fra papp­es­kene og prosjekt­gruppa kunne lukte og kjenne på de ferske heftene som kom fra Flisa Trykkeri.

Dette ble bedre enn jeg hadde tenkt. Med disse blir det enda lettere å ta det faglige inn i under­vis­ningen, for både oss og lærerne i skolen, sier Marius Hassve fra NJFF i Hedmark.

Prosjektgruppe: Anna Lena Albertsen (Skogkurs), Mari Tangen Evensen og Marius Hassve (NJFF i Hedmark), Lars Erik Rønningen (Skogselskapet i Hedmark) og Pia Knøs Lund (Landbrukskontoret for Våler og Åsnes).

Hvem kan bruke heftene?
Ressursheftene er tilgjen­gelig gratis digi­talt og heftene kan etter hvert kjøpes trykt i bl.a. Skogkurs sin nett­bu­tikk. Ungdomsskolene i Åsnes og Våler vil få klasse­sett i forbin­delse med skole­dager med Skogselskapet og NJFF på nyåret.

Selv om dette i utgangs­punktet ble laget til Naturbruk i skolen-dagene som arran­geres med ungdoms­sko­lene her i kommunen, har vi vært bevisst på at disse heftene også skal kunne brukes av andre skoler i landet, sier Pia Knøs Lund hos land­bruks­kon­toret for Våler og Åsnes.

Pia Knøsen Lund, som har stått i bresjen for prosjektet, hadde ordnet med stett­glass og serve­ring til den høyti­de­lige avdu­kingen, og var tydelig fornøyd med samar­beidet.

Konfliktdemping i ulve­om­råder
Utgangspunktet for prosjektet var at Åsnes og Våler søkte midler fra Miljødirektoratet om konflikt­dem­ping rundt ulve­revir. Sammen med Skogselskapet og Norges Jeger-og fisker­for­bund (NJFF) i Hedmark ble dette et samar­beid om å lage skole­dager for 8.–10. trinn i de to kommu­nene. Det ble fort tydelig at man ønsket å gi ungdom­mene opple­velser og fakta­ba­sert læring som kunne gi de egne argu­menter, noe utover argu­menter som kommer fra praten rundt kjøk­ken­bordet hjemme.

Lærer 300 elever å argu­men­tere med fakta
I løpet av et skoleår har NJFF Hedmark og Skogselskapet i Hedmark en til to forskjel­lige dager med hvert av trin­nene fra 8.–10. trinn, noe som i disse to kommu­nene tilsvarer ca. 300 elever. På 8. trinn blir de invi­tert til Skogbruksmuseet i Elverum hvor har en dag med dialog øvelser. Her blir de delt opp i grupper som skal argu­men­tere for eller imot ulv. På 9. trinn får de være med på en jaktdag, enten due- eller hare­jakt med der tilhø­rende matla­ging, og på 10. trinn er det en dag med isfiske.

De får nye opple­velser som å få første fisk og fyre bål for første gang. Det mest rørende er at vi treffer elevene igjen flere ganger og dermed ser at opple­vel­sene blir etter hvert til et helhets­bilde, sier Lars Erik Rønningen i Skogselskapet i Hedmark.

Også vekker vi en inter­esse hos flere, og vi får dermed fortelle om hvordan man både kan gjør mer av dette på fritiden eller hvilke utdan­nings­mu­lig­heter som finnes innen natur­bruk, sier Mari Tangen Evensen fra NJFF i Hedmark.

Heftene skal være et bidrag til å fylle målene i lærer­planen som går på bære­kraftig utvik­ling, friluftsliv og naturfag. Skogkurs, ved Anna Lena Albertsen, har vært redaktør for ressursheftene.