Hvordan skal nyutdannede møte skognæringen med sin nye kunnskap?

Lærere løser PEFC oppgave
Lærere løser PEFC oppgave

Lærere og ledere fra de 11 skolene som tilbyr Skogbruk VG2, har hatt sin årlige samling hos Skogkurs.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs

Lærerne blir plas­sert i noen mini­busser, uten å vite helt nøyaktig turmålet. Litt trangt og litt varmt blir det når voksne folk som kler seg godt fyller bussen. De skal ut i skogen og lære mer om ny PEFC Skogstandard, i en ikke ukjent situa­sjon som elevene deres opplever ukentlig.  
 
Uten å tenke over det går lærerne fort inn i rollen som elever og blir fordelt i grupper av dagens lærere som er Bernt Bjørnstad og Ole Bertil Reistad fra Skogkurs. Den ene med tydelig kustus og den andre med en historie eller to på lager, skulle anled­ningen by seg. 
 
Turfølge er nå kjørt inn i et flott skogsom­råde i Brumunddal, hvor oppgaven er å finne et godt svar på hvordan skog­ei­eren kan tjene mest på trærne, men samtidig ta hensyn til livs­løps­trær, kant­sone, spor, foryn­gelse og døde trær. Et svar som ikke sier seg selv, som invi­terer til disku­sjon og som har like mange fasiter som det er grupper. 

Lærere disku­terer hva som er best og lurest å gjøre i denne skogen med tanke på ny PEFC skogstandard.

Dagens status 
Men disku­sjonen går lengre enn som så, for bakteppe for denne turen er tallene og virke­lig­heten som ble satt i søkelys tidli­gere på dagen da ledelse og ansatte fra skolene, Velg Skog, Statsforvalteren i Innlandet, Maskinentrepenørenes Forbund (MEF), (Naturbruksskolenes forening) og Glommen Mjøsen satte fokus med sine innled­ninger for samlingen..  
De posi­tive tallene viser at stadig flere får et forhold og en mening om skogen i Norge. De fleste har et posi­tivt forhold til den viktige ressursen skogen er. I løpet av de 30 neste årene er det store mulig­heter for å få seg jobb i skog­næ­ringen, og tallet på videre­gå­ende skoler som tilbyr dette har økt de siste årene. Men for mange som tar høyere skog­ut­dan­ning hopper over på andre studier eller velger en annen næring å jobbe i. 
 
To spørsmål stilles i Brumunddals skoger, som da trolig har hengt på andre trær tidli­gere: 
Hvordan gjen­nom­føre et løp som oppfyller lære­planmål, får med seg både de som vil ta fagbrev og de som vil ta høyere utdan­ning? Og hvordan tar bedrifter imot lærlin­gene eller de nyut­dan­nede som brenner for den nye kunn­skapen de har tilegnet seg? 

Bernt Bjørnstad og Ole Bertil Reistad fra Skogkurs gir lærerne prak­tisk oppgave som er dagsaktuell.

Dette er hver­dagen til lærerne som tilrette­legger for neste gene­ra­sjon arbeids­ta­kere i skog­næ­ringen og hoved­grunnen til at en slik lands­dek­kende samling hvor både ledelse og lærere samles for å disku­tere og finne gode løsninger sammen, ikke bare på hver sin stubbe. 

Sven Åge Domås er en av lærerne fra Grong videre­gå­ende skole. Skolen har hatt Skogbruk VG2 i tre år.  
- Det er kjempe bra for oss som er nyopp­startet å være, få innspill, være sammen med næring, velg skog og MEF, sier Even Åge.  

- Det er veldig hyggelig å være på samling, vi får nytt innputt, posi­tivt boost og en god oppda­te­ring på status i skog­bruket, sier Lars Brynjulvsrud som er faglærer på Nome vgs. 

Tilrettelegger for samlingen, Brede Lauten hos Skogkurs har første­hånds kjenn­skap til hva disse lærerne betyr for skog­bruket. 
- Det er mange hensyn og viktige arter å ta vare på i skogen. I dag var denne skogen spesielt verdi­full. En meget viktig art å ta vare på og sørge for at habi­tatet deres blir godt ivare­tatt. Tenk at det er plass til skog­bru­kets utdan­nings­per­so­nell i vgs. i to mini­busser, sier Brede.

Lærere fra videre­gå­ende skoler som tilbyr skog­bruk vg2 på samling med Skogkurs. Ledelsen fra skolene hadde eget program inne under denne seansen.
Publisert
Kategorisert som Nyheter