Fagsamling driftsteknikk – program og påmelding

skogsmaskiner i bratt terreng. Både hogstmasking og lassbærer bruker vektfordeling for stabilitet.

Kom til Voss, 12.–13. juni, til en unik møte­plass
for alle som er opptatt av drifts­tek­niske spørsmål og løsninger.

Hvordan skal det opera­tive skog­bruket gjen­nom­føre hogst i bratt terreng når frem­tids­skogen skal verne mot skred? Målet med samlingen er at delta­gerne skal kunne sitte igjen med mer kompe­tanse om hvordan skog­bruket kan fore­bygge frem­ti­dige skader utløst av skogbruket. 

Fra forvalt­ningen kommer kommunen, stats­for­val­teren og land­bruks­di­rek­to­ratet. I tillegg har vi med oss den utøvende delen av næringa som skogs­en­tre­prenør, skjøt­sels­plan­legger, og en gjen­nom­gang på PEFC i praksis når det kommer til denne tema­tikken. Tilsammen vil dette gi et så helhetlig bilde som mulig når det kommer til dette teamet. 

Jobber du i den utøvende og prak­sis­ret­tede delen av skog­bruket, eller jobber du med den skjøt­sels- og forvalt­nings­ret­tede delen av skog­bruket – er dette en samling du bør prioritere. 


Velkommen til fagsam­ling drifts­tek­nikk 2024! 

Program

Onsdag 12. juni
KlokkeslettTemaForedragsholder
09.30 – 10.00Registrering og kaffe 
10.00 – 11.00Introduksjon til samling
- Velkommen til Voss
- Programmet for samlingen
- Skogbruk på VestlandetUtviklingen i Voss
Tonje Såkvitne, Ordfører.
Torkel Hofseth, Statsforvalteren Vestland.
Jon Arne Borg Engø,Skogkurs.
Bjørn Lauritzen, MEF.
Vidar Jørdre, Voss kommune.
11.00 – 11.15Pause 
11.15 – 12.00Naturfare og forvalt­nings­regler
- Gjennomgang av ny veileder fra Ldir
- Gjeldende juss og ansvar
- Statistikk driftsteknikk
Elisabeth Hansen, Ldir.
12.00 – 13.00Lunsj 
13.00 – 13.30Hvordan hånd­tere natur­fare gjennom PEFC skogstandard?Knut Nesland, AT-Skog.
13.30 – 14.00Ulike skred­typer – Skogens funk­sjon og struktur
- Forutsetninger for å gjen­nom­føre tiltak
- Identifisere løsneområder
Steinar, Skogkurs. Even, Skogkurs.
14.00 – 14.15Pause 
14.15 – 14.45Skjøtselsplan i skred­farlig terreng
- Arnegardslie i Hallingdal
- Skogeiersamarbeid
- Prioritering av tiltak
Steinar Forberg, Skog og Skred.
14.45 – 15.45Drift i bratt terreng
- Tømmerhogst i bratt terreng
- Fleksibel maskin­park
- Synspunkter på hvordan løse sikrings­hogst i praksis
- Næringas ønske om mer taubanekapasitet
Martin Braanaas, Sunnfjord Skog.
Andreas Råheim, Valdres Skog.
Norsk taubanelag.
15.45 – 16.00Pause 
16.00 – 16.30Hvordan plan­legge og utføre hogst i skred­ut­satt terreng?
- Gjennomgang av case­opp­gave
- Introdusere dag 2
Steinar Lyshaug og Even Hoffart, Skogkurs.
16.30 – 16.40AvslutningJon Arne Borg Engø, Skogkurs.
17.00 – 18.00Ny kost­nads­kalk­u­latorMikael Fønhus, Skogkurs.
 
Torsdag 13. juni
09.00Oppmøte utenfor hotellet – gå til gondol­banen
- Anslått tids­bruk for gondol og gåtur til oppmøte­plass i skogen, 1 time
- De som ikke vil ta gondol og gå, må gi beskjed så vi får ordnet alter­nativ trans­port.  

Kart til oppmøte­plass i skogen  
 
10.00 – 12.00Caseoppgave i felt
- Gruppevis befa­ring i skogen – se på terreng, skred­fare, skogen og skogs­bilvei
- Vurdere hvordan skogen kan hogges med bakgrunn i ønsket frem­tidig skog­struktur
- Hvilken type drifts­tek­nikk og utstyr trengs for å avvirke skogen med hensyn på skredfare/ønsket skogstruktur?
 
12.00 – 12.45Lunsj i skogen 
12.45 – 14.00Presentasjon av case
Gruppevis presen­ta­sjon av vurde­ringer og løsninger
 
14.00Avslutning