Etterlyser ny tabell for verdsetting

Landets mest praktiske på verdsetting av skog var samlet for etterspurt oppdatering.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs

I det daglige sitter de på hver sin side av bordet, men over to dager forrige uke, kunne de samles for felles oppda­te­ring og nett­verks­byg­ging. Mange av kurs­del­ta­gerne jobber med frivillig vern av skog og trenger gode verktøy for å holde seg oppda­tert på faget. 
 
Fra tidli­gere hadde, det som den gang het Landbrukshøgskolen, NMBU kurs i nettopp dette temaet. Da Severin Myrbakken ville melde på sine ansatte på et slikt kurs, oppdaget han at det ikke fantes og tok derfor kontakt med Skogkurs.  
Man behøver ikke se på mange regne­stykker og tabeller før man skjønner at dette er et fagfelt for «spesielt inter­es­serte». Derfor var ikke forven­tin­gene høye for hvor mange kurs­del­ta­gere som skulle melde seg på. Behovet var tyde­ligvis større enn kurs­hol­derne Severin Myrbakken Forstkandidat Myrbakken) og Endre H. Hansen (Skogkurs) ventet, for i salen sitter 30 delta­gere fra fjern og nær.

Etterlyser en oppdatering av tabell

I saker hvor erstat­ning av skog blir temaet, er det et stort sprik i hva erstat­nings­summen skal være. Det er utviklet to tabeller som skal være et hjelpe­middel og et grunnlag for utreg­ning av verd­set­ting. De heter Brænd- og Svendsrud-tabellen. Staten fore­trekker gjerne en tabell, mens skog­eier fore­trekker den andre. I tillegg veier skjønn tungt, noe som kan variere mye. Siden det ikke er noen bran­sje­stan­dard på dette området, spriker derfor summene for erstat­ning ganske mye.

Det er behov for en ny tabell som er mer flek­sibel enn de to vi bruker i dag, sier Severin Myrbakken.

Myrbakken som selv bruker begge, men til forskjellig bruk, mener det mest grun­dige er å regne ut alt selv, men at det tar for lang tid og vil dermed koste enda mer.

«Alle» er enige om at disse tabel­lene burde oppda­teres. Men hvem burde gjøre det?

Dette burde NMBU gjøre, mener Severin. 

Kursholdere: Severin Myrbakken og Endre H. Hansen.

Når vi tar kontakt med Hans Fredrik Hoen, dekan ved NMBU svarer han følgende: 
- Vi er klare til å trå til, hvis finan­sie­ringen kommer på plass. Vi har det på blokka og vil ta en ny runde for å høre om inter­essen for å få til dette. Det er jo 20 år siden sist, sier Hoen.

Nyttig kurs

Vedbjørn Enerstvedt og Fredrik Bøhler, begge fra AT SKOG jobber mye med infor­ma­sjon til skogeiere.

Fredrik Bøhler og Vedbjørn Enerstvedt, begge fra AT SKOG, deltok begge på kurs arran­gert av Skogkurs og Forstkandidat Myrbakken.

Vi er her for å få mer bakgrunn og tyngde i å kunne forsvare skog­ei­erne, sier Fredrik Bøhler.

De jobber begge for at grunn­eier skal få best mulig erstat­ning når skogen deres skal vernes eller brukes til andre formål enn skogsdrift. 

Etter kurset har de dette å si:

Jeg synes det var et svært godt kurs. Mye av innholdet var kjent fra før, men det var nyttig å gå litt grun­di­gere og syste­ma­tisk inn i begre­pene og bakgrunnen for meto­dene, tabell­grunn­laget og regel­verket vi bruker. 

Det gir meg en bedre forstå­else og trygghet på teorien bak det jeg formidler til skog­eiere. Det var også inter­es­sant med innspill, erfa­ringer fra andre kurs­del­ta­gere og trivelig å treffe andre som jobber med lignende ting i andre deler av landet.

Fredrik Bøhler, AT SKOG

Veldig bra kurs, og trive­lige folk. Jeg har særlig lært mer om rente, nåverdi av frem­ti­dige inntekter og kontant­strøm, og hva man kan kreve erstat­ning for.  
For meg var det veldig nyttig, da vi kom innom mange av momenter som jeg jevnlig er innom, eller får spørsmål om i jobben min, sier Vedbjørn Enerstvedt. 

Vedbjørn Enerstvedt, AT SKOG.