Bernt Bjørnstad ny ansatt på Skogkurs

Bjørnstad skal jobbe som prosjekt­leder innen skog­skjøtsel. Bjørnstad brenner for å få i gang ny skog, det er å forme frem­tids­skogen han syns er det mest inter­es­sante innen skog­faget. Skogskjøtsel er helt sentral kunn­skap for optimal verdi­pro­duk­sjon og for skog i klimasammenheng. 

-Det er spesielt morsomt å kunne jobbe med skogen som fag, og kunne bidra til et godt stell av skogen, sier Bjørnstad.

Bernt Bjørnstad har tidli­gere jobbet som skog­kul­tur­an­svarlig og skog­bruks­leder for Glommen Mjøsen skog, og har hatt oppgaver innen gjen­nom­fø­ring og kvali­tets­opp­følg­ning. Bjørnstad har også en Master i skog­bruk fra NMBU. Bjørnstad begynte sin karriere innen skog­bruket alle­rede som 13 åring med sommer­jobb innen ungskog­pleie, og senere også skog­kul­tur­på­driver for Glommen Mjøsen Skog.

- Gjennom jobben ønsker jeg å kunne jobbe mer med skog­faget, og kunne anvende min kunn­skap og formidle videre til våre instruk­tører og skog­in­ter­es­serte, utdyper Bjørnstad. 

Bjørnstad vokste opp på gårds­bruk, og har alltid hatt en inter­esse for jakt og friluftsliv. I dag bor han på egen gård med skog og korn produk­sjon ved siden av jobben hos Skogkurs.