5. trinn – Bli med på Skoglekene

Skoglekene er en konkur­ranse for alle landets 5. klas­singer. De innle­dende rundene foregår i skolens nærskog. De som kommer til finalen får besøke Norsk Skogbruksmuseum i Elverum. Påmeldingsfrist 4. januar.

Film fra finalen i Skoglekene 2022.

Formålet er å moti­vere skolene/elevene til å bruke nærskogen i under­vis­ningen, øke kunn­skapen om skog og skape fysisk akti­vitet i skolehverdagen.

Elevarbeidene sendes inn til bedøm­ming, og de beste vil komme til en nasjonal finale. Oppgavene handler om nærskogen og artene som lever der, og hvilken betyd­ning skogen har for mennesket.

Her er to tilbake­mel­dinger fra skoler som ikke kom til finalen, men som likevel har hatt stort utbytte av Skoglekene:

1000 TAKK for et KJEMPEBRA opplegg. Dette var spen­nende og lære­rike oppgaver. Vi skulle gjerne hatt tid til å jobbe med alle oppga­vene. Vi tar det med oss videre og bruker det selv om konkur­ransen er over. Vi kommer til å prate varmt om opplegget for neste 5. klasse.

Darbu skole, Viken

For oss har det viktigste vært å delta. Takk for et veldig kjekt opplegg, med god infor­ma­sjon under­veis og med veldige gode forslag til gjen­nom­fø­ring. Vi har brukt Lære med skogen mye, veldig kjekke og infor­ma­tive sider! Mange hadde lyst til å bli hogst­ma­skin­fører etter den filmen 🙂 Sidene om treslag var også veldig fine! Takk for et kjekt opplegg! 

Bogafjell skule, Rogaland

Skoglekene er et samar­beid mellom Lære med skogen (Skogkurs), Skogselskapet, Norsk Skogmuseum og Hamar Naturskole. 

For oppgaver, ressurser og inspi­ra­sjon til bruk i grunn­skolen, sjekk ut: