Veiøkonomi

Dersom du alene, eller i et fellesanlegg med andre, bygger en skogsbil- eller traktorvei, kan du dekke din andel av kostnadene med skogfond. Det gjelder også velteplasser, kostnader til bom etc. Det er en forutsetning at veien skal inngå i det permanente veinettet.

Veikalkulator

Skal vi bygge skogs­bilvei før vi hogger, eller skal vi satse på lang terreng­kjø­ring med lassbærer?

Kalkulatoren kan på brukes på alle platt­former, – gjerne ute i skogen på en smart­te­lefon. Her kan skog­ei­eren, eller den som veileder skog­eiere, beregne nytten av å bygge vei framfor å drive lang terrengtransport.

Nytten er gevinsten ved innspart terreng­trans­port pluss fordelen av bominn­tekter, høyere jakt­verdi, billi­gere skog­skjøtsel, mer effek­tivt tilsyn m.m. På kost­nads­sida finner vi bygging av veien og alt fram­tidig vedlikehold. 

Viser forside på veilederen

Veiøkonomi

Skogkurs veileder – 39 sider

I samar­beid med Norges Skogeierforbund og AT Skog har vi samlet det meste av rele­vant infor­ma­sjon om veiøko­nomi på ett sted.

Veilederen er først og fremst bygd for digital lesing. Derfor inne­holder den mange linker til digi­tale skjema, kalk­yler og fordyp­nings­stoff på andre nettsider.

Veilederen er finan­siert med tilskudd fra Skogbrukets Verdiskapingsfondog Utviklingsfondet for skogbruket.

MVA på private skogsveianlegg og veilag

Når et MVA-regist­rert veilag (normalt frivillig regist­rert) hånd­terer et vedli­ke­hold på veien, skal de faktu­rere ut kost­na­dene til den enkelte skog­eier med påslag av MVA. MVA vil da være et null­sum­spill for veilaget over tid.

Dersom skog­ei­eren på sin side er MVA-regist­rert, vil han få fradrag for MVA i moms­opp­gjøret sitt og kun selve veiar­beidet som kostnad. Skogeiere som ikke er MVA-regist­rert vil derimot få hele faktu­ra­be­løpet inkl. MVA som kostnad.

Anleggskostnader knyttet til nybyg­ging og ombyg­ging blir ikke regnet som omset­ning for veilaget. Dersom veilaget faktu­rerer ut slike anleggs­kost­nader til medlem­mene, skal det ikke kreves inn MVA på beløpet fra dem som leverer næring­sopp­gave (de som driver skog­bruk som virk­somhet). De av medlem­mene som ikke driver virk­somhet, og dermed ikke leverer næring­sopp­gave (såkalte kapi­tal­skog­bru­kere), skal derimot faktu­reres med påslag av MVA. Jfr. Merverdiavgiftshåndboken 2018, § 2–3 fjerde ledd.

Dersom veilaget ikke er MVA-regist­rert kan de hånd­tere arbeidet og faktu­rere ut andel av kost­naden til den enkelte skog­eier. Veilaget må da faktu­rere hele kost­naden inkl. MVA og uten at MVA spesi­fi­seres. Dermed blir MVA en kostnad for alle skog­ei­erne. En variant er at veilaget tilrette­legger for en splitt av hver enkelt innkomne faktura på arbeidet. Den enkelte skog­eier betaler da sin andel av hver faktura og utgifts­fører hele beløpet inkl. MVA. En tredje mulighet er at én av de MVA-regist­rerte skog­ei­erne tar kost­na­dene og videre­fak­tu­rerer kost­na­dene med påslag av MVA til de andre eierne.