Skogkurs på konferanse om fleksibel opplæring

Som de første i verden har Skogkurs tatt i bruk livestreamet praksisopplæring for skogsmaskinoperatører. Det gjør vi via GoPro-kamera og 4G-nettet. Dette revolusjonerer metodeinstruksjonen, og gir mulighet for oftere, billigere og mer faglig aktuell coaching. På konferansen vil vi vise dette i praksis.

I det digi­tale konfe­ranse­rommet kobler vi oss opp til en skog­sma­skin og følger en sekvens med metod­e­in­struk­sjon. Spørsmålet vi stiller til slutt, er: – Kan ny opplæ­rings­me­to­dikk i skog­bruket over­føres til andre bransjer?

Direktoratet for høyere utdan­ning og kompe­tanse står bak konfe­ransen med tema; Hvordan kan vi tilby flek­sibel opplæ­ring for livs­lang læring? Konferansen skal være en møte­plass for fagde­ling og nett­verks­byg­ging for dem som driver med opplæ­ring, utdan­ning og veiled­ning for voksne.