Ny taubanekalkulator 

Kystskogbruket og Norsk Taubanelag lanserer ny taubanekalkulator for norske skog- og driftsforhold. Kalkulatoren er utviklet av Skogkurs i samarbeid med NIBIO, finansiert i et spleiselag mellom Skogbrukets verdiskapingsfond, Statsforvalterne, Skogkurs og næringen selv.

Foto: Mikael Fønhus/Skogkurs

Kalkulatoren er å betrakte som en pilot som kan utvikles videre senere. Den er nett­ba­sert og tilpasset alle platt­former, både PC/Mac, nett­brett og smarttelefon.

Formålene med den nye kalk­u­la­toren er flere, blant annet: 

  • Gjøre det enklere for skog­bruks­le­dere og drifts­plan­leg­gere å kalk­u­lere drifter i felt.
  • Gi skog­ei­erne et tidlig og godt pris­es­timat, som grunnlag for beslut­ning om drift 
  • Bevisstgjøre aktø­rene på tiltak som kan redu­sere driftskostnadene 
  • Forvaltningen får et godt grunnlag for tilde­ling av driftstilskudd 

Se video av hvordan Taubanekalkulatoren fungerer:

Endre H. Hansen forklarer i video hvordan Taubanekalkulatoren fungerer. 

Bakgrunn for utvik­ling av kalk­u­la­toren 
Kalkulatoren er gratis tilgjen­gelig på nettet. Den består av 4 faner, der den ene fanen inne­holder forkla­ringer om bruken. Det er mange vari­abler som må fylles inn, men til hjelp og støtte i utfyl­lingen er det laget en instruk­sjons­video som vise gjen­nom­gang av hele kalkulatoren. 

Grunnlagskalkylene er satt opp av NIBIO basert for tidli­gere under­sø­kelser og forsk­nings­re­sul­tater. I tillegg er det i prosjektet gjort daglige regist­re­ringer i felt for å justere formel­verket slik at den passer til ulike drifts­typer og skogforhold. 

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.