Hensynssone – Skogkurs-podden

I denne episoden av Skogkurs-podden snakker vi om kommu­ni­ka­sjon rundt hensyns­soner under hogst. Du hører Nina Lilleeng, Miljø og kvali­tets­sjef i Nortømmer, samt Brede Lauten og Bernt Bjørnstad som begge er prosjekt­le­dere fra Skogkurs.

De siste to årene har Skogkurs produ­sert et nett­kurs og en digital veileder om “Forvaltning av kant­soner mot myr, vann og vass­drag”. Samtidig startet prosjektet om kommu­ni­ka­sjon i hensyns­soner under hogst. 

Prosjektene ble finan­siert av Skogbrukets verdi­ska­pings­fond, Skogtiltaksfondet og Nortømmer har vært delak­tige. Resultatet av sist­nevnte kan tyde på at kompe­tanse­byg­ging fungerer!