La motorsaga stå!

Fredagens heftige vindkast har veltet enorme tømmervolum i deler av Sør-Norge. Skogkurs oppfordrer nå alle skogeiere til å la motorsaga stå i ro inntil videre, selv om mange ønsker å komme raskt i gang med oppryddingen. Arbeid med stormfelt skog er meget farlig og bør overlates til profesjonelle aktører. 

Og for alle fritids­bru­kere av skogen – ha respekt for trær som helt eller delvis har veltet da disse kan ligge i spenn og være en fare for deg! 

Ved vind­fall­hogst er det mange flere fare­mo­menter å ta hensyn til enn ved vanlig hogst. Trærne ligger over og oppå hver­andre, og det er brukne trær med både stående og liggende stam­me­deler. Store og små rotvelter kan velte tilbake når treet kappes løs fra roten, og det er mye høyere spen­ninger i stam­mene fordi trærne ligger i flere lag og lager spenn i alle retninger. 

Vindfallhogst er så farlig at oppryd­dingen primært bør gjøres med hogst­ma­skiner. Av og til må rotvelter kappes med motorsag fordi det er vans­kelig å komme til. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfa­ring med motorsag og spesiell opplæ­ring og kompe­tanse i vindfallhogst. 

Skogbrukets HMS-utvalg anbe­faler følgende retnings­linjer for vindfallhogst: 

 • Skal primært utføres av hogstmaskiner
 • Når maskin­fører samar­beider med motor­sag­fører, skal:
  - begge ha funge­rende toveis­kom­mu­ni­ka­sjon 
  - hogst­ma­skinen skal ha kjede­skudds­vern siden noe av arbeidet vil foregå innenfor maski­nens sikkerhetsavstand 
 • Manuelt arbeid med motorsag bør skje i dagslys. Kunstig lys fra maskinen gjør at risiko­mo­menter kan overses i skygge­par­tier eller at lyskil­dene forår­saker blending 
 • Unngå klat­ring på trærne eller å sage stående på stammer
 • Det skal finnes rutiner for alar­me­ring ved en nødsi­tua­sjon:  
  - mobil­dek­ning, sikrings­radio, kart med koor­di­nater, fram­kom­melig på vei, bommer
 • Vindfallhogst er ikke alenearbeid 

Skogkurs sine lokale instruk­tører tilbyr kurs i vind­fall­hogst!  

Følg med på Skogkurs sin kurs­ka­lender for kurs i ditt område, eller ta direkte kontakt med våre instruk­tører.
www.skogkurs.no 

Se mer om vind­fall­hogst i denne filmen:

Dette er 1 av 8 filmer i serien Riktig og sikker hogst med motorsag