GIS

GIS, eller geografiske informasjonssystemer, gir store muligheter for skogeiere og ansatte i skogsektoren. 

De senere årenes frislipp av tekniske løsninger, og tilgjen­ge­lig­heten til gratis kart­løs­ninger, gjør at det ligger et stort poten­siale for å lære mer om dette for skog­eiere, skog­bru­kere, de som jobber i skog­sek­toren og offentlig ansatte.

Ved bruk av GIS kan skog­eier enkelt kan lage kart­løs­ninger som viser koor­di­nater, foto og kart­ut­snitt av hytter, fiske­vann eller jaktområder.

Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

Prosjektets hovedmål var å evaluere og doku­men­tere bruk av det digi­tale støtte­verk­tøyet Bestway til bruk for plan­leg­ging av basveger. Dette har blitt gjort ved at programmet har blitt tatt i bruk på en større skog­ei­endom og erfa­ringer både fra bruk av programmet og hoved­sa­kelig forslag for basveger er oppsum­mert i denne rapporten.

Last ned rapporten