Virkesverdi – apteringsoppfølging i en ny tid – kursbeskrivelse

Virkesverdi er et data­pro­gram som kan instal­leres både på kontoret (PC) og i hogst­ma­skinen. Programmet består av 3 deler:

  • 1. Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produk­sjons­filer)
  • 2. Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontroll­må­lings­filer)
  • 3. Aptering: Simulering
I hogst­ma­skin kan programmet konti­nu­erlig over­våke «oppar­bei­ding» og «dimen­sjoner».

Målsetting

Deltakerne skal etter kurset kunne bruke og nytte­gjøre seg av programmet Virkesverdi.

Kurset kan kjøres for grupper på 6–10 personer.

Temaer

  • Installere og bruke data­pro­grammet Virkesverdi
  • Kunne forstå og kjenne til program­mets mulig­heter og begrensninger
  • Maskinføreren skal kunne analy­sere og evaluere sin egen kapping
  • Skog- eller sagbruks­funk­sjo­næren skal kunne forstå hvorfor tømmer­ut­fallet ble som det ble ut fra skog­type og prisliste

Målgruppe

Ansatte i tømme­r­om­set­nings­or­ga­ni­sa­sjo­nene, entre­pre­nører og maskin­fø­rere, sagbruksfunksjonærer.

Pris

Pris per deltaker: kr 1 800,-

Kontakt

Informasjon og avtaler om kurs: Mikael Fønhus
Kursinstruktør: Kjetil Røste


Bestille program­vare