Virkesutnytting ved manuell hogst – kursbeskrivelse

Dette kurset gir kunn­skap om god utnyt­telse av tømmer­res­sur­sene. Kurset skal gjøre delta­kerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris. I tillegg får skog­ei­eren innblikk i hvordan  avvirk­ningen kan tilpasses den enkelte eien­doms skogres­surser ut i fra varie­rende konjunkturene/tømmerprisene i markedet.

Å utnytte gammel­skogres­sur­sene opti­malt er svært viktig for et godt økono­misk resultat av skog­pro­duk­sjonen. Det er  hoved­hog­sten som gir skog­ei­eren den største og viktigste inntekten i omløpet. Derfor er kunn­skap om virke­sut­nyt­ting et sentralt tema for den som utfører hogsten.

På kurset lærer du å kappe trestam­mene i henhold til peri­odens gjel­dene priser, vurdert ut fra stam­mens kvalitet, lengde og stokk­dia­meter. Det er fort gjort å kappe bort sagtømmer for mange ti-talls kroner/m3 dersom man ikke kjenner sort­i­menter, kvali­tets­kra­vene, tømmer­pri­sene og kjøpe­rens ønsker.

Med fokus på kapping ut fra peri­odens priser samt gjen­nom­gang av måle­reg­le­ment er kurset til stor hjelp for skog­eiere som i etter­kant skal utføre hogst.

Emner for kurset

  • Planlegging av hogst ut fra pris­ta­beller, sort­i­menter og kvaliteter.
  • Forstå pris­ta­bel­lens oppbyg­ging og virke­måte, og hvordan dette har betyd­ning for prio­ri­te­ring av bestand/skogtype for hogst.
  • Kunnskap om ulike virkes­sor­ti­menter og virkeskrav.
  • Virkeskontrakt, leve­rings­be­stem­melser og rutiner ved tømmerleveranse.
  • Aptering med stokk­pri­s­ta­bell ut fra peri­odens priser og måle­reg­le­ment. Lage seg tommelfingerregler.

Varighet og praktisk info

Kurset gjen­nom­føres på 7,5 timer eller i en nedkortet variant på 4 timer.
Kursinnholdet og hvor grundig hvert emne behandles blir justert i forhold til kurs­va­righet og delta­kernes behov. Kursene gjen­nom­føres med 5–6 delta­kere og foregår ute.