Vinterbilveier og isveier

skogsvei om vinteren,
Vinterbilvei _ veiklasse 6

Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. 

Vinterbilveier og isveier

Veileder – 24 sider

Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta meto­dene i bruk. 

Ved riktig bruk av snø, is og tele kan en oppnå kost­nads­ef­fek­tive og gode trans­port­baner uten større inngrep i terrenget. Forfatter er Truls Johnsrud. Veilederen er finan­siert av Landbruks- og matdepartementet.

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000