Vindfallhogst – 7,5 timer – kursbeskrivelse

På dette kurset lærer delta­kerne å utføre arbeids­ope­ra­sjoner med motorsag i forbin­delse med vind­fall­hogst. Deltakelse krever at gene­relt hogst­kurs (bruk av motorsag) er gjen­nom­ført på forhånd.

Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeids­ope­ra­sjoner. Denne opplæ­ringen skal fore­bygge ulykker.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vind­felt skog, og skog­sar­bei­dere som samar­beider med skog­sma­skin i oppryddingsarbeidet.

Emner for kurset

  • Verneutstyr
  • Sikkerhet ved arbeid i vind­felt skog
  • Samarbeid og kommu­ni­ka­sjon mellom manuell skog­sar­beider og skogsmaskin
  • Aktuelt hjelpe­ut­styr
  • Sikre arbeids­me­toder og arbeidsrekkefølge
  • Sikre kappe­me­toder av stammer med store spenninger
  • Sikre metoder for løskap­ping fra rotvelte
  • Nedtaking av stam­me­deler og fast­felte trær

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.

Varighet og praktisk info

Kurstid: 7,5 timer.

Dette kurset er også aktuelt som oppfris­kings­kurs, hvis det er ei tid siden ordi­nært vind­fall­kurs ble gjennomført.

Kurs gjen­nom­føres med 5–6 delta­kere, i tilknyt­ning til arbeids­plassen eller i nærmil­jøet. Når hogst­kurs på forhånd er gjen­nom­ført dekker opplæ­ringen kravet til doku­men­tert opplæ­ring i vindfallhogst.