Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

Kalkulatorene tar for seg viktige kost­nads­dri­vere. De kan være en støtte i plan­leg­ging for å unngå kost­nader; – både på kort og lang sikt. 


Produktivitets- og kost­nads­kalk­u­lator for skogsdrift

Basert på skog­type, drifts­for­hold og hvordan drifta er tilrette­lagt, gir kalk­u­la­toren en prognose på tids­bruk og kost­nader. Denne kalk­u­la­toren hører faglig sammen med de 5 spesial­kalu­la­to­rene nedenfor.

NB! Ved nedlasting:

  1. Velg «Lagre som» og velg hvor du vil lagre
  2. Åpne mappen hvor filen ble lagret, høyre­klikk på filen og velg «Egenskaper»
  3. Kryss av for «Fjern blok­ke­ring» og klikk «OK»
  4. Åpne filen på normal måte og godta alle sikkerhetsadvarsler

Dette er ikke en pris­kalkyle
Kostnadene med å gjen­nom­føre ei skogs­drift varierer mye med distrikt, årstid, flytte- og oppstarts­kost­nader. Den tar heller ikke hensyn til dimen­sjons­spred­ningen på hogst­feltet som vi vet påvirker produk­ti­vi­teten mye. For å komme fram til drifts­pris må vi dess­uten legge til entre­pre­nø­rens fortje­neste­mar­giner. Kalkylen her kan derfor ikke brukes til pris­set­ting av skogsdrifter.

Driftsstørrelse

En av de kost­nads­dri­verne er flyt­ting og rigging. Kostnaden er avhengig av om det må brukes flyttebil eller om maski­nene kan kjøres på hjul. Kanskje må belter og kjet­tinger tas av, men kanskje kan kost­na­dene fordeles på flere drifter i området. I tillegg kommer andre igang­set­tings- og avslutningskostnader.

Ryddetrær

Ryddetrær er trær som ikke har blitt fjernet under ungskog­pleie eller tynning, eller kan ha vokst opp senere. Uansett utgjør de en kostnad ved hoved­hog­sten. Spørsmålet blir; – hvor mye kan vi bruke på forhånds­ryd­ding i stedet for å la skog­sma­ski­nene ta dem?

Kjørelengde

Hva koster det å kjøre 100 eller 500 meter ekstra med lass­bærer? Det varierer med forhol­dene. Lang kjøring og vans­ke­lige forhold er kost­bart. Vet vi hva det koster, er det lettere å vurdere tiltak som f.eks å bygge traktor- eller bilvei.

Antall sort­i­ment

Lønner det seg å ta ut et sort­i­ment til?
NB: Selv om kalk­ylen skulle vise at det ikke lønner seg, kan bonuser og leve­ranse­av­taler gjøre at det likevel er lønn­somt for verdi­kjeden totalt sett.

Ståtid

Mangel på oppdrag, ekstremt vær, venting på flyttebil eller brøting. En time nå og en time da; – det blir dager i løpet av et år. Hva koster ståtida? 

Mer om kostnadsdrivere:


I prosjektet «Opplæringspakke i kost­nads­kalk­u­la­sjon av skogs­drifter» har Skogkurs i samar­beid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO utviklet 5 kost­nads­kalk­u­la­torer for skogsdrift. 

Kalkulatorene er ment som beslut­nings­støtte for både skog­eier, entre­prenør og tømmeromsetter.

Prosjektet er finan­siert med støtte fra Skogbrukets verdi­ska­pings­fond.

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.