Veiplanleggersamling – 2020

Veiplanleggersamling 2020
Veiplanleggersamling 2020

Temaene for samlingen var helhetlig planlegging og nedbørsberegninger. To temaer som aldri går av moten og som vi trolig aldri vil klare å komme med en fasit på.

Å plan­legge en vei til å ligge godt i terrenget etter krave­vene i veinor­ma­lene og etter økono­miske mål, og samtidig klare å lage gode løsning for brukerne av veien, skog­sma­ski­nene og tømmer­flyten er utrolig viktig. Denne oppgaven er lett å glemme i utford­rende terreng der det i seg selv er utford­rende å legge veilinjen. Vi må alli­kevel ikke glemme formålet med veien – å få ut tømmer på en rasjo­nell måte. Her må vi konti­nu­erlig jobbe for å finne gode traseer og løsninger som sikrer at tømmeret fra skogen kan legges ved vei. 

Første fore­drags­holder var Ole Bertil Reistad som er entre­prenør fra Lillehammer. Med både gule og grønne maskiner har han erfa­ringer både med å avvirke, drive tømmeret ut av skogen til skogs­bilvei, bygge og vedli­ke­holde skog­s­veier. Han har også lastebil med maskin­henger – svane­henger (19,43m).

Ole Bertil Reistad - entreprenør og maskininstruktør

Ole Bertil synes tittelen veiplan­legger egentlig bør hete «helhets­plan­legger». En god skogs­bilvei må i tillegg til å hensynta dagens tømmer­vogntog på 60t/24m sikre at maskin­trans­porten kommer inn til drifts­om­råde, at skog­sma­ski­nene kommer seg ut i terrenget og at tømmeret bli lagt ved vei helst uten å måtte ta i bruk veien. Veinormalene er tilpasset tømmer­bi­lene og ikke maskin­trans­porten, kravene til kurver og snuplasser er i det minste laget og Ole Bertil etter­lyser tilpas­ninger i veinormalene.

Presentasjonen bærer preg av Østlandske erfa­ringer og må ses i denne settingen. Erfaringene er alli­kevel over­før­bare til andre deler av landet med andre utford­ringer og drifts­me­toder. Det handler om å finne helhet­lige løsninger; mang­lende tilpas­ninger vil koste å få på plass i ettertid og evt. dyrt å repa­rere skader som oppstår i forbin­delse med tømmer­drifter. At en veiplan­legger skal hensynta næringas behov er å forvente og nettopp på grunn av denne kunn­skapen og profe­sjo­na­li­teten bør skog­eiere og det offent­lige sikre at veiplan­leg­gerne benyttes. 

Ole Bertil etter­lyste endringer i veinormalene:


«Skogkurs har laget en liste over punkter som bør endres, tilføres, klareres m.m. etter innspill fra blant annet over­våkne veiplan­leg­gere og deres prak­tiske utford­ringer.
Veinormalene skal gi klare retnings­linjer som sikrer gode og anvend­bare veier. Utydeligheter og mangler vil medføre usik­kerhet og i verste tilfelle dårlige løsninger som begrenser bruken av veien. Derfor etter­lyses midler til en revideringsjobb.»

– Ole Bertil Reistad, Entreprenør

Skogkurs etter­lyser også innspill fra veiplan­leg­ginga, offentlig skog­myn­dighet, entre­pre­nører og skog­eiere om innspill til endringer i veinor­ma­lene. Samarbeid er nødvendig for å få på plass ulike hensyn.

Befaring stikkrenner - veiplanleggersamlinga 2020
Befaring stikk­renner – veiplan­leg­ger­sam­linga 2020

Beregning av nedbør­felt og dimen­sjo­ne­rings­grunnlag for stikkrenner/vannveier er krav og er viktig for å vise aktsomhet. Vann på avveie kan gjøre stor skade. Dette har vært et gjen­ta­gende tema på disse samlin­gene da det er knyttet en del usik­kerhet rundt temaet. NVE stilte opp for å ta for seg temaet, denne gangen repre­sen­tert av Solveig A. Helland. 

Vi har i grunn to metoder som veiplan­legger kan gjøre ut fra tilgjen­gelig data. Beregninger med «den rasjo­nelle formel» og bereg­ninger ved å benytte NEVINA. Det er knyttet stor usik­kerhet til begge og det må gjøres faglige vurde­ringer og tilpas­ninger. Helland anbe­faler at begge meto­dene benyttes for å mini­mere feil­kilder. Da kreves det litt «mani­pu­le­ring av input i begge bereg­nings­me­to­dene for å få tilnærmet like resultater.

Gjør en risiko og konse­kvens-vurde­ring for følgene av vann på «avveie»!

Solveig A. Helland, NVE

Helland anbe­faler å «ta vare på» bereg­nings­grunnlag slik at de kan hentes frem senere til sammen­lik­ning med tilsva­rende områder. Verdien spesi­fikk flom­av­reg­ning gir et sammen­lik­nings­grunnlag: m3/s/km2. Helland påpeker også at det er en bety­delig risiko for flom­skader ved dimen­sjo­ne­ring etter 50-årsflom. Her bør man vurdere sumkon­se­kvens for skog­s­veien. Styrtregn har blitt veldig vanlig og medfører mye vann på kort tid, fort 2–3m3/s/km2 (husk å beregne inn klima­til­legget for å få korrekt avrenning).

Reserve flomvei er dratt frem som noe som er like viktig som å legge tilstrek­kelig dimen­sjon. Her må vi vel aner­kjenne at dette har vi ikke hatt nok fokus på og dette må plan­legges inn i byggeplanen. 

«Fra side­linjen» kom Jan Bjerketvedt med en sterk presen­ta­sjon om feil­kilder til dimen­sjo­ne­rings­grunn­laget og bereg­nings­me­toden. Det er viktig å være klar over feil­kil­dene og usik­ker­heten rundt metoden «den rasjo­nelle formell». Hvilke usik­ker­hets­mo­menter er det rundt NEVINA?

Vi avsluttet dagen med å dra ut i felt for å se på en vei under ombyg­ging, plan­lagt av veiplan­legger Erik Gjerstadberget. Helland fra NVE benyttet en elv og en bekk fra veian­legget i presen­ta­sjonen sin som eksempler. Det ble tatt en del bilder fra denne felt-turen som du kan finne i PDF-presen­ta­sjon 4: «Bilder fra felttur». Deltagerne fikk anled­ning til å disku­tere vass­veiene, løsningen ved passe­ring og ikke minst disku­tere alter­nativ flomvei.

Veianlegg
Veianlegg

Vi tok selv­føl­gelig en titt på veian­legget og en prat med entre­prenør Jarle Bjørnerud.

Diskusjonene gikk på veibyg­ging med morene, hånd­te­ring av vann og helhet­lige løsninger. Veistrekket vi tok en titt på bar noe preg av at kommende skogs­drifter og velte­plasser ikke har blitt tilstrek­kelig hensyn­tatt under plan­leg­gingen. Dype grøfter i kombi­na­sjon med skjæ­ringer kan by på problemer i frem­tiden. Her kan vi bli bedre! MEN husk – og som entre­prenør Bjørnerud konklu­derte med «man må ha grøfter» 

Takk for en fin samling!