Landbruksveier – for det offentlige – kursbeskrivelse

De offent­lige har en stor rolle i forvalt­ning, behand­ling og hånd­he­ving av skog­bru­kets land­bruks­veier. Kommunale med fagan­svar innenfor skog­bruk skal blant annet: 

 • vurdere og godkjenne søknader
 • tildele tilskudd
 • utbe­tale skogfond
 • gjen­nom­føre slutt­kon­troll m.m.

Et bety­delig ansvar. Dette kurset har til formål å sikre at offent­lige rådgi­vere er trygge på faget.

Kursinnhold

 • Kommunens roller med lover, forskrifter og retningslinjer. 
 • Søknader og bruk av ØKS (Økonomisystemer i skogbruket) 
 • Tilskuddsforvaltningen på vei og drift i bratt terreng flyttes fra Fylkesmannen til kommu­nene fra 1/1–2020. Nye retnings­linjer og forbe­re­delse til bruk av «Veibank» 
 • Gjennomgang av Normalene for land­bruks­veier med byggebeskrivelser 
 • Gjennomgang av en byggeplan 
 • Hvordan følge opp et veipro­sjekt i bygge­fasen (bygge­le­delse) 
 • Byggemetoder 
 • Veiorganisering og ansvar

Varighet og praktisk info

For gjen­nom­gang av alle emnene med befa­ring kreves 15 timer. 

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurs­ka­len­deren. Vi tar forbe­hold om tilstrek­kelig antall delta­kere for gjen­nom­fø­ring av kurset. Vi anbe­faler at kurs settes opp i sammar­beid med Fylkesmannen.