Vedlikehold av motorsaga – 4 timer – kursbeskrivelse

I løpet av kurset lærer du «daglig» vedli­ke­hold av motor­saga. Kurset foregår innen­dørs og består av prak­tiske egenøvelser.

Ei  vedli­ke­holdt sag bidrar til færre repa­ra­sjoner. Riktig vedli­ke­hold bidrar også til at farlige arbeids­si­tua­sjoner unngås.

Kurset gir, sammen med  «Hogst med motorsag» (15 timer), doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring for bruk av motor­kjedesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset

  • Sagas verne­inn­ret­ninger og deres funksjon
  • Riktig renhold og vedlikeholdsrutiner
  • De viktigste vedli­ke­holdsom­rå­dene på saga
  • Bensin og kjedeolje
  • Filing og vedli­ke­hold av sagkjede

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.

Varighet og praktisk info

Kurset egner seg godt som kveldstema på ca 4 timer. For grun­di­gere opplæ­ring tilbys også kurs på 7,5 timer. Kurs gjen­nom­føres lokalt, og delta­kerne må ta med sin egen motorsag.