Utmark som næring – kursbeskrivelse

skogfelt med noen høye trær. en ny utkikspost er satt opp i et av trærne.

Kurset har produkt­ut­vik­ling av jakt og innlands­fiske som hoved­fokus, men vekt­legger også tilrette­leg­ging av andre akti­vi­teter som vand­ring, sykling, padling og åtefotografering. 

Kurset går over to dager – 15 timer – med instruktør, det fore­ligger kurs­hefte om temaet.

Målsetting

Å gjøre det enklere for delta­kerne å ta steget fra å være en råstoff­le­ve­randør til å bli en service­til­byder – og dermed utnytte ressurs­grunn­laget i utmarka bedre. 

Målgrupper

 • Grunneiere som vil kart­legge og utvikle utmarks-ressur­sene på sin eiendom
 • Jakt- og/eller fiskeguider
 • Tilbydere av reiselivstjenester
 • Studenter ved høyskole og univer­sitet med studier innen utmarks­for­valt­ning, jakt, fiske, natur­vei­led­ning ol
 • Deltagere på vokse­na­gro­nom­kurs som vil øke kunn­skapen om utmark som næring og utvik­ling av dette
 • Lærere/instruktører på videre­gå­ende skoler med naturbruk.

Kursinnhold

 • Ressursgrunnlaget og verdiskapning
 • Jakt. Viltarter og jaktformer
 • Jakt. Markedet og produktutvikling
 • Jakt. Prissystemer
 • Fiske. Ressursgrunnlaget
 • Fiske. Markedet og fiskeren
 • Fiske. Fiskeguiden
 • Bygdebaserte opple­velser
 • Kajakk, sykling og åtefotografering.
 • Økonomi
 • Gruppearbeid og erfaringsutveksling
 • Gruppebesvarelser
 • Diskusjon og oppsummering.

Ønsker du mer infor­ma­sjon eller et kurs om temaet – ta kontakt med oss!


 • Dagh er utdannet skog- og utmarks­tek­niker fra Evenstad og vilt­mäster fra Öster Malma. Han jobber med kursene felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt, lokal fored­ling av hjorte­vilt­kjøtt, jakt­le­delse, utmark som næring, ettersøk videre­gå­ende, ettersøk av hjorte­vilt og GPS – hunde­peil. Dagh har også jobbet mange år som utmarksforvalter.

 • Øyvind Juliussen

  Øyvind er utdannet forst­kan­didat fra NMBU Ås. Han er ansvarlig for jakt, vilt og utmark ved Skogkurs. Han har jobbet som skog­bruks­sjef og vilt­for­valter fra 2008–2020 med ansvar for fall­vilt­gruppe og kommu­nalt fellingslag for store rovdyr.