Norm for tynning

Viser tynning i furu
Foto: Trygve Øvergård

Tynningshogst – tynning – er første mulighet til å få inntekter fra skog­be­standet. Tynning påvirker enkelttre og bestan­dets egen­skaper, produk­sjon, stabi­litet og kvalitet.


Hensikten med tynning

Tynning er et tiltak for å bedre vekst og kvalitet på de trærne som vil gi høyest verdi ved hogst, ved å ta ut virke til indu­stri­elle formål. Totalproduksjonen
blir lavere etter tynning, men vi flytter tilveksten over på trærne med best kvalitet (Søgaard et. al. 2017). 

Den enkelte skog­eier kan ha flere hensikter med tynning. Det meste av tømmer som hogges i Norge er serti­fi­sert gjennom Norsk PEFC Skogstandard. Standarden har tre hovedmål; å ta vare på de sosiale, økolo­giske og økono­miske verdiene gjennom et bære­kraftig skog­bruk. Dette kan være inter­esser som vekt­legges forskjellig hos skogeiere.

Tynningsbegreper 

Brysthøyde er 1,3 meter over stubben. 

Grunnflatesum er summen av enkelt­trærnes grunn­flate, målt med relaskop i bryst­høyde. Grunnflaten angis i kvad­rat­meter pr. hektar.

Overhøyde (Ho) er gjen­nom­snitts­høyden av de ti trærne med størst diameter pr. dekar.

Stammetallsfaktor, også kalt S% er et uttrykk for gjen­nom­snittlig treav­stand (F) i prosent av over­høyden (Ho) S% = F x 100 / H0.

Selvtynning beskriver trær som dør på grunn av konkur­ranse i bestandet.

Tynningskvotient er forholdet mellom middel­dia­meter i uttaket (D2) og middel­dia­meter før tynning (D1). I Sverige brukes middel­dia­meter før og etter gjen­nom­ført tynning til å bekrefte en tynningskvotient.

Hvordan skal tynnings­hog­sten gjennomføres

Den sosiale stabi­li­teten som var i bestandet før tynningen vil bli redu­sert og enkelt­treet bli mer påvirket av vind og snø. Bestand med jevn og dyp krone er mer stabile. Kronen må minimum dekke 50% hos gran og 33% hos furu. Kronedybde er også viktig for å opprett­holde god vekst.

Tynning bør gjen­nom­føres når over­høyden (ho) er mellom 12–19 meter (ved første­gangs­t­yn­ning anbe­fales å gjen­nom­føre før 14 meter), men lokale
vind- og snøfor­hold, samt krone­dybde må tas med i vurde­ringen om det bør gjen­nom­føres tynning.


Det er viktig å bemerke at ingen treslag er stormsikre.

Vurdere tynnings­po­ten­sialet

I Norge bruker vi grunn­flatesum og over­høyde som utgangs­punkt når vi skal vurdere tynnings­po­ten­sialet. Tynningspotensialet er diffe­ransen mellom bestan­dets stående volum før tynning og den nedre grensen for gjen­stå­ende volum etter tynning. 

I prosjektet «Tiltak i tett eller forsømt skog» som ble gjen­nom­ført i regi av Skogkurs, ble det utviklet to kalk­u­lator som skal gi bedre innsikt og beslut­nings­grunnlag om det skal forhånds­ryddes før tynning og foryn­gel­ses­hogst. Kalkulatoren som omhandler forhånds­ryd­ding før tynning, kan brukes som et verktøy for å beregne tynningspotensialet.

Kostnader ved tynning og ryddetrær

På grunn av risiko for vind- og snøskader anbe­fales det ikke å ta ut mer enn 35% av grunn­flaten eller volumet, selv om man fort­satt ligger over den nedre grensen. I prosjektet «Tiltak i tett eller forsømt skog» fore­slås det hvilke tiltak som er anbe­falt, basert på tidli­gere skjøtsel, eller mangel på skjøtsel.

Arealer med høy bonitet og mye nedbør i vekst­se­songen, kan tåle ca. 20% høyere trean­tall før selv­tyn­ning inntreffer. Dette gjelder i første­om­gang arealer på Vestlandet, men kan også gjelde arealer andre steder i Norge. (Øyen, B.H, 2002)

Tetthetsdiagram

Tetthetsdiagram for gran

- viser selv­tyn­nings­grense S%=10 og S%=8 for hhv. «vanlig selv­for­tyn­nings­grense» og «vest­landet».

Den blå pilen viser bestands­ut­vik­ling og tynnings­pro­gram med en utgangs­tetthet på 200 trær pr. daa. og 4% naturlig avgang pr år.

Tetthetsdiagram for furu 

- viser selv­tyn­nings­grense S%=12. Den blå pilen viser bestands­ut­vik­ling og tynnings­pro­gram med en utgangs­tetthet på 250 trær pr. daa. og 4% naturlig avgang pr år.

Tynningsmetode

Vi har to forskjel­lige metoder vi bruker i dag, stikk­veis­gå­ende og bestandsgående. 

I stikk­veis­gå­ende tynning bruker hogst­ma­skin og lass­bærer de samme veiene (Figur 1), men ved bestands­gå­ende tynning kjører hogst­ma­skinen også i mellom­sonen og legger virke ut i kran­sonen (Figur 2). Selv om det brukes mindre maskiner ved bestands­gå­ende tynning, så øker stikk­vei­s­arealet (Bergkvist & Lundström, 2010) og antall stikk­veis­meter som øker risi­koen for skader på røtter og trær.

Figur 1: Stikkveisgående tynning
Figur 2: Bestandsgående tynning

Valg av maskin bør skje basert på trestør­relse og terrenget. I tidlig gran- og furu­tyn­ning vil en liten hogst­ma­skin ha høyere presta­sjon, men når trærne
blir grøvre og terrenget blir mer utford­rende vil en større hogst­ma­skin være det beste valget (Bergkvist, 2009).

hprGallring

Skogforsk har utviklet et verktøy for auto­ma­tisk tynning­sopp­føl­ging som heter hprGallring. Programmet måler hva som tynnes og regner ut hva som står igjen. Mer om hprGallring på Skogforsk sine hjemmesider.

Foto: Trygve Øvergård
Stubbebehandling

Når det tynnes på gran mellom april og september eller når tempe­ra­turen over­stiger 5C bør det brukes en form for stubbe­be­hand­ling for å redu­sere risi­koen for rotråte. 

Urea er et nitro­gen­rikt gjød­sel­stoff, som blandes med varmt­vann. Urea har en gift­virk­ning på rotkjuke og fremmer etab­le­ring av konkur­re­rende sopper.

Rotstopp er et biolo­gisk produkt som inne­holder levende sopp­sporer av stor bark­sopp. Det blandes ut med vann. Bruk av Urea og Rotstopp krever sprøyte­ser­ti­fikat. Urea er toksisk for noen planter, insekter og lav og det er derfor anbe­falt å bruke rotstopp.

Konsekvenser når det tynnes
Foto: Mathis Lunde

Tynning former den fram­tids­skogen vi vil ha, om det er høy tømmer­kva­litet og økono­misk avkas­ting, et yndet turmål eller en skog med høyere biolo­gisk
mang­fold. Total volum­pro­duk­sjon i et bestand vil bli noe lavere når det tynnes, men man får utnyttet og høstet virke som ellers ville gått ut i selv­tyn­ning. En riktig gjen­nom­ført tynning vil flytte tilveksten over til de trærne vi ønsker å ha med til foryn­gel­ses­hog­sten og øke volumet per trær ved hogst. Hvor fort de fristilte trærne reagerer på tynningen er avhengig av marken og hvor fort nedbry­tingen av hogst­av­fallet skjer. 

Etter tynning redu­seres den totale barmassen i bestandet, og lys- og varme­til­gangen til skog­bunnen øker. Noe som fører til raskere nedbry­telse av humus og endret arts­sam­men­set­ning i busk- og bunn­sjiktet. Blåbær er en nøkkelart i de norske skoger, som veldig mange andre arter er avhengig av, f.eks. hjorte­vilt og skogsfugl. Den trives best i halv­skygge, og en grunn­flatesum på ca. 20 m²/ha i gran- og løvskog og 40 m²/ha i furu­skog kan være gunstig for blåbær (Eldegard et al., 2019).

Norsk PEFC Skogstandard krav­punkt 10 krever at det blir brukt lukket hogst på gran­do­mi­nert skog, der det biolo­gisk og økono­misk ligger til rette for det. Ved tynning så tilrette­legger vi for en bedre enkelttre stabi­litet som gir bedre forut­set­telser for å kunne gjen­nom­føre en lukket hogst (Norsk PEFC Skogstandard) Bashir et al. (2020) peker på at rekrea­sjon og sosiale verdier også var viktige verdier for å eie skog. 

Den norske befolk­ningen er flinke til å benytte skogen til rekrea­sjon, det gjelder skog­eier og ikke skog­eiere. En skog som er tynnet vil for de fleste være et mer yndet turmål, den er mer åpen og enklere å ta seg fram i enn en utynnet skog.