Tynningsinstruks og resultatoppfølging

furuskog med god avstand etter tynning viser tursti innover feltet.
Turvei etter tynning

Skogkurs har utviklet program for bereg­ninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samar­beid med maskin­fø­rere og Mjøsen Skog BA.

Programmene er laget i Excel regneark. De er enkle å bruke og tiltenkt både i plan­leg­gings­fasen og ved resultatoppfølging.

Med programmet beregnes viktig infor­ma­sjon for tynnings­in­struksen, og maskin­fø­rere kan benytte samme program til rappor­te­ring etter utført drift. Skogeiere som ønsker å vurdere sine tynnings­be­stand kan med enkelhet beregne tynnings­po­ten­sial, volum og uttaks­di­men­sjoner, som er viktig infor­ma­sjon for pris­set­ting av oppdrag.

Under en av arkfa­nene i programmet er det utar­beidet brukerveiledning.