Tynning med motorsag, planlegging og hogst – kursbeskrivelse

Kurset tar for seg plan­legg­ging og gjen­nom­fø­ring av tynnings­hogst. Det kombi­nerer fore­les­ning med felles øvinger ute, erfa­rings­ut­veks­ling og disku­sjoner er også sentrale elementer. Det legges stor vekt på prak­tiske øvinger.

Emner for kurset, med eksempel for et 15 timers kurs:

Dag 1 (Ca 7,5 timer)
- Bestandsregistrering og drifts­re­gist­re­ring
- Tynningsprogram
- Trevalg
- Planlegging, tynnings­pro­gram, merking i bestand mm.
- Oppstart med hogst
- Øvinger

Dag ute (Ca 7,5 timer)
- Flerbrukshensyn
- Hogst
- Praktiske øvelser

Varighet og praktisk info

Kurs arran­geres med ulike varig­heter. Med dette beskrevne kurs­inn­holdet er 15 timer det mest vanlige. Ved kortere varighet tilpasses emnene. Gjennomføres med 5–8 delta­kere. Kurset foregår oftest i skogen, even­tuelt med litt teori innen­dørs. Deltakeren benytter egen motorsag og verneutstyr.