Skogsveibygging – kursbeskrivelse

Dette er et kurs som gir deg en meget god forstå­else i hva som kreves, hvilke hensyn som må tas og hvordan en vei blir til. 

Målgrupper

Kurset har primært fire målgrupper som har gjen­sidig nytte av innholdet, andre med særskilt inter­esse er selv­føl­gelig velkomne:

 1. Skogeieren 
  En skog­svei er ofte en stor inves­te­ring på eien­dommen og da er det greit å ha kunn­skaper om hvordan en vei skal bygges. Spesielt gjelder dette for en skog­eier som har ønske om å bygge veien selv. Da må kunn­ska­pene være på plass for at resul­tatet skal bli bra.
 2. Entreprenøren 
  Mange entre­pre­nører kommer borti oppdrag med å bygge, ombygge eller vedli­ke­holde skog­s­veier. Ofte er ikke oppdrags­tyngden stor nok til å rekke å bli god i «faget».
 3. Skogbrukssjefen
  En skog­bruks­sjef skal se til at veien er bygd tilstrek­kelig og må kunne vurdere utfø­relse og kvalitet på det som er gjort.
 4. Skogbruksledere, pådri­vere og andre med formid­lende roller
  Denne faggruppen bør kunnet skog­faget godt. Skogsveier er noe av det mest funda­men­tale for å få et rasjo­nelt og økono­misk skog­bruk. At denne målgruppen skal komme med veiled­ning og råd rundt skog­s­veier og evne å se lang­siktig behov er å forvente. 

Kursinnhold

Skogkurs har i samar­beid med Landbruksdirektoratet satt i sammen et kurs der vi går igjennom ramme­be­tin­gelser og krav. Kurset vil gjennom teori og befa­ringer gå igjennom følgende temaer:

 • Lover og regler, retnings­linjer fra det offentlige
 • Normaler for land­bruks­veier – med byggebeskrivelse
 • Byggeplan, bygge­le­delse og veiplan­leg­ging – hvordan forholde seg til utle­verte papirer
 • Nybygging/ombygging/punktutbedringer og veivedlikehold
 • Byggematerialer og byggemetoder
  • Geologi
  • Sprenging, pigging og knusing
  • Geonett, fiberduk, kjemisk stabi­li­se­ring, kavl­leg­ging m.m. 
  • Vannhåndtering
  • Naturfare
 • Ansvar og sikkerhet
  • Hvem skal man forholde seg til?
  • Underveis- og sluttkontroll
 • Rundstikkningsmetoden 
 • Skoglige forut­set­ninger og veien
  • Tilstand på det eksis­te­rende veinettet
  • Organisering
  • Bruk og vedlikehold
  • Økonomi
  • Anbud/tilbud og kontrakter

Varighet og praktisk info:

Kurset består av to deler. 

 1. Teoridel: 10–12 timer
 2. Feltdag: 5–6 timer 

For gjen­nom­gang av alle emnene med befa­ring kreves melleom 15–18 timer. Dette avhenger noe av om teorien gjen­nom­føres fysisk eller som nett­kurs, og litt etter reise­av­stand på felt­dagen. Ved ønske om et kortere eller lengere kurs avtales emner og evt. en kortere befaring. 

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurs­ka­len­deren. Vi tar forbe­hold om tilstrek­kelig antall kurs­del­ta­kere for gjen­nom­fø­ring av kurset.