Skogstatestikk

Her finner du fire nett­sider med skog­sta­ti­stikk som oppda­teres auto­ma­tisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirk­ning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

Du kan også velge mellom ulike para­metre som gir umid­delbar endring av visningen.


Tømmerpriskalkulatoren kombi­nerer data fra SSBs tabeller for skog­av­virk­ning og konsum­pris­in­deks og viser tømmer­prisen i løpende priser (krone­ver­dien på et gitt tids­punkt) og faste priser (justert for pris­stig­ning). Oppdateres med måned­lige oppda­terte data fra SSB.


Regional avvirk­ning og tilvekst henter data fra SSBs tabeller for skog­av­virk­ning og årlig tilvekst i 1000 m3. Figuren viser tilveksten fordelt på gran, furu og lauv for årene fra 2006 og fram til siste år. Oppdateres med årlige oppda­terte data fra SSB.


Kommunalt kart over skutt elg og hjort viser avskyt­ningen pr. kommune fordelt på kjønn og alder for siste jaktår, og oppda­teres med årlige data fra SSBs jakt­sta­ti­stikk. Ved å holde muse­pe­keren over den aktu­elle kommunen vises antallet for valgt kategori.

NB: Det er store data­mengder som settes i sving, spesielt for kart­si­dene, derfor er det lengre lastetid for disse enn vanlige nettsider.

  • Uten tittel

    ·