Skogsdrift og veier i bratt terreng

Skogsdrift og veier i bratt terreng er en faglig veileder som gir en enkel innfø­ring i viktige momenter for å kunne ta beslut­ninger for riktig veibyg­ging og rasjo­nell skogs­drift i det bratte terrenget.

Heftet gir en innfø­ring i terren­gana­lyse med plas­se­ring av veier og stand­plasser i terrenget tilpasset drifts­ut­styret. Hovedmålgruppa for heftet er de som skal plan­legge og gjen­nom­føre utbyg­ging av veinettet og skogs­drift, og de som har forvalt­nings­an­svar i skogbruket.

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000