Skogfondskalulatoren

hender som bruker skogfondchips og kalkulatorer for å regne.

Skogfondskalkulatoren

Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skog­fon­dets virk­ning for din økonomi. Skogkurs har også utar­beidet et  nett­sted som viser korrekt over­fø­ring fra konto­ut­skriften for skog­fond til årets lignings­skje­maer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

Skogfondskalulatoren

- gir deg ditt resultat etter skatt, når inves­te­rin­gene dekkes med skog­fond. Legg inn dine egne forut­set­ninger for årets skogs­drift og plan­lagte inves­te­ringer. Forutsetningene finner du under fanene: Drift – Investering – Skogfond.

Spillelista skog­fond
  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Bjørn Helge Bjørnstad har god over­sikt over kurs og doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring for motorsag, ryddesag mm.