Resyme skogfond


Skogbruk er en meget lang­siktig næring, og det går mange tiår fra inves­te­ringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimu­lere til økte inves­te­ringer i skogen har myndig­he­tene blant annet etab­lert skog­fonds­ord­ningen. Skogfond er en tvungen fonds­av­set­ning der midlene skal inves­teres i den eien­dommen midlene kommerfra. Skogfond gir den enkelte skog­eier økono­miske fordeler når den brukes aktivt og målrettet.

Last ned Resyme som PDF

SkogfondAlle skog­eiere er pålagt av myndig­he­tene å avsette til skog­fond ved salg av bar- og lauv­tre­virke, herunder virke til ved og andre bioenergi­formål. Pengene følger eien­dommen og utbe­tales til skog­eier når vedkom­mende gjør inves­te­ringer som er godkjente for bruk av skog­fond. Skogeieren
kan også bruke skog­fond til å dekke egen arbeids­inn­sats ved slike tiltak.
Skogfondsmidlene trekkes av brutto salgs­pris av virket, og utgifts­føres i regn­skapet. Skogeieren kan fritt velge trekk­sats i inter­vallet 4 – 40 %. Dette gir skog­ei­eren mulighet til å tilpasse trekket til inves­te­rings­behov og egen økonomi.


Dersom ikke skog­eier oppgir noe annet, blir satsen auto­ma­tisk satt til 10 %.
Dersom det er stort behov for skog­kultur, opprus­ting av veger eller andre tiltak som gir skatte­fordel ved bruk av skog­fond, vil det være økono­misk fordel­aktig med et stort skogfondstrekk.


Pengene settes på en egen skog­fonds­konto for hver eiendom. Skogfondskontoen er ikke rente­bæ­rende. Skogfondsordningen forvaltes av skog­bruks­myn­dig­he­tene.

• Alle skog­eiere må sette av til skog­fond ved salg av skogs­virke
• Skogfondssatsen er valgfri i inter­vallet 4 – 40 %
• Skogfond gir skatte­fordel ved enkelte inves­te­ringer
• Skattefri andel av skog­fondet er 85 %
• Innestående skog­fond er ikke rente­bæ­rende. Trekksatsen bør derfor tilpasses skog­ei­en­dom­mens inves­te­rings­behov
• Skogfondet kan brukes til å dekke egen arbeids­inn­sats ved tiltak som er godkjent for bruk av skogfondsmidler

Likvid virkning av skogfond med skattefordel.

Den skatte­frie andelen av skog­fondet er 85 %. Det betyr at bruk av skog­fond til tiltak som gir skatte­fordel, kun inntekts­føres med 15 %. Generelt fører ordningen til at skog­eiers egen­andel etter skatt blir som vist i tabellen nedenfor.


Fra og med 2012 er skatte­reg­lene endret slik at skog­bruks­inn­tekt nesten alltid vil få en marginal beskat­ning på 38,4 % eller høyere. Inntekter over topp­skat­tens trinn 1 vil få topp­skatt og marginal skatte­sats på 47,4 % og inntekter over topp­skat­tens trinn 2 vil få topp­skatt og marginal skatte­sats på 50,4 %. Ordningen gir med andre ord meget guns­tige økono­miske effekter for skog­ei­erne. Tilskudd vil redu­sere skog­eiers andel ytter­li­gere som vist i tabell 1.

TilskuddMarginal skatte­pro­sent
27 % 38,4 % 47,4%
0%502912
20 % 402310
40 %30177
Tabell 1. Skogeiers egen­andel i % av totale kost­nader beregnet etter
skatt etter virk­ning av skog­fond med skattefri andel 85 %.

Tilskuddseffekt av skogfond med skattefordel

Virkningen av skog­fond med skatte­fordel vil kunne omregnes til et tilskudd før skatt slik:


tilskudds­ef­fekt = tilskudd + Avhengig av marginal skatte­sats vil en skattefri andel på 85 % gi følgende virk­ning: skattefri andel * marginal skatte­sats * (1 – tilskudd) (1 – marginal skattesats)

TilskuddMarginal skatte­pro­sent
27 % 38,4 % 47,4%
0%315377
20 % 456281
40 %597286
Tabell 2. Tilskuddseffekt i % før skatt, skattefri andel 85 %.

Eksempel på skattemessige virkninger av skog-fondsordningen

Skattemessige virkninger

Eksempel etter nye regler om 85 % skatte­fordel på skog­fond:
En skog­eier har en margi­nal­skatt på 38,4 % (margi­nal­skatt er den skatte­pro­senten som betales av siste krone av inntekten). Det er utført ungskog­pleie
for 1 000 kr på eien­dommen og skog­fond brukes for å betale regningen.
Da skog­fonds­av­set­ningen ble trukket i tømmer­opp­gjøret, unngikk skog­ei­eren beskat­ning på disse 1 000 kr. I tillegg vil faktu­raen for ungskog­pleie fungere som et vanlig utgifts­bilag i skatte­regn­skapet. Ved å la skog­fondet dekke denne faktu­raen, blir 85 % av skog­fondet skatte­fritt (850 kr), og skog­ei­eren unngår skatt på dette beløpet. Resten (150 kr) blir inntekts­ført og dermed beskattet:

Skatteregnskapet ser da slik ut:
Inntekter Utgifter
Total kostnad ungskog­pleie (faktura) 1 000 kr
Avsatt i skog­fond ved tømmer­salg 1 000 kr
Inntektsført skog­fond (15 %) 150 kr
Sum 150 kr 2 000 kr
Netto utgifts­fø­ring 1850 kr

Skogfondsordningen fører til at skog­ei­eren får utgifts­ført i alt 1 850 kr og unngår dermed skatt på dette beløpet. Dette fungerer som en over­av­skriv­ning på 85 %. For å oppnå dette måtte skog­ei­eren gi avkall på 1 000 kr til skog­fond av tømmer­opp­gjøret, men hen sparer skatt på 1 850 kr. Det likvide utlegget blir: Trukket skog­fond i tømmer­opp­gjør 1000 kr

Unngått skatt: 1 850 kr x 38,4 % = 710 kr
Skogeierens likvide utlegg 290 kr
Skogeieren betaler bare 29 % av reell ungskog­pleie­kostnad, se tabell 1.
Dersom en ikke benytter seg av skog­fond til inves­te­ringer i skogen, vil skog­ei­eren likevel kunne utgifts­føre kost­na­dene direkte i skatte­regn­skapet. Da vil skog­eiers egen­andel i eksem­pelet over bli 1000 kr * (1 – 0,384) = 616 kr.
Ved bruk av skog­fond vil skog­eiers egen­andel redu­seres med 616 kr – 290 kr = 326 kr, det vil si 53 % av 616 kr. Effekten av dette er vist i tabell 2. Bruk av skog­fond virker altså som et direkte tilskudd

Tiltak som skogfond kan brukes til

Med skattefordel

 • Foryngelse og etab­le­ring av skog, herunder felt for jule­trær og pyntegrønt
 • Kvalitets- og produk­sjons­frem­mende tiltak (unntatt i felt for jule­trær og pynte­grønt): ungskog­pleie, under­skudd ved første­gangs­t­yn­ning, stam­me­kvis­ting, gjøds­ling, grøfterensk
 • Nybygging, ombyg­ging, opprus­ting og sommer­ved­li­ke­hold av skogsveger
 • Utgifter med å ta konkrete miljø­hensyn knyttet til biolo­gisk mang­fold, land­skaps­ver­dier, kultur­minner og friluftsliv
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
 • Investeringer i bioenergitiltak
 • Utgifter til skog­for­sik­rings­pre­mier, kurs, grensemerking

Uten skattefordel

 • Merverdiavgift (for skog­eiere som fører momsregnskap)

Utbetaling av skogfond

 • Skogeier dispo­nerer skog­fondet, og kontoen kan ikke dispo­neres uten skog­eiers under­skrift eller med formell full­makt fra skogeier
 • Utbetaling av skog­fond skjer enten som refu­sjon for skog­eiers utlegg eller som oppgjør til entreprenør/ leve­randør etter skog­eiers godkjenning
 • Attesterte fakturaer/bilag sendes til kommunen, vanligvis skog­bruks­sjefen. Ved beta­ling direkte til entreprenør/leverandør må navn, adresse og bank­konto­nummer oppgis
 • For betalte faktu­raer som skog­eier skal ha refun­dert, må det angis om merverdi­av­gift også skal refunderes
 • Skogfond kan også benyttes til å dekke skog­eiers egen arbeids­inn­sats ved tiltak som er godkjent for bruk av skog­fond. Oppgave over eget arbeid med statis­tiske opplys­ninger (areal, bonitet, timer mv.) sendes til kommunen for godkjenning
 • Skjema for krav om utbe­ta­ling av skog­fond fås ved henven­delse til kommunen


Spørsmål om skog­fonds­ord­ningen?
Ta kontakt med kommunen eller Fylkesmannens landbruksavdeling.

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Bjørn Helge Bjørnstad har god over­sikt over kurs og doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring for motorsag, ryddesag mm.