Skogfond og skogbruksplan

Skogbruksplan

Kunnskap om skogres­surser og miljø­re­gist­re­ringer på eien­dommen din, er
en grunn­leg­gende forut­set­ning for et du skal kunne drive et bære­kraftig og
lønn­somt skog­bruk. Derfor velger de fleste å bestille en skog­bruks­plan. Det
skjer vanligvis i forbin­delse med en område­tak­se­ring av hele kommunen
eller på annen måte.

Ny plan og ajourhold

Du kan bruke skog­fond til å få utar­beidet skog­bruks­plan. Det samme gjelder ajour­hold av eksis­te­rende plan. Både papir­ver­sjonen og den digi­tale versjonen av planen kan dekkes med skogfond.

Du kan også bruke skog­fond til

  • program­vare for å vedli­ke­holde planen
  • årlige avgifter i forbin­delse med
  • oppgra­de­ring og ajour­hold av data
  • engangs­av­gift for å få web-tilgang til skog­bruks­planen din
  • digi­tale skogbruksplankart

Skogfond dekker ikke:
• eget arbeid med oppda­te­ring av skog­bruks­plan (betraktes som ordinær skog­for­valt­ning)
• avgifter for bruker­støtte
• hånd­holdt data­ut­styr for å bruke skog­bruks­plan i felt (skog­fond kan ikke nyttes til teknisk utstyr)
• plan­leg­ging av skogsdrifter

Miljøregistreringer (MiS) og landskapsplan

Miljøregistreringer i skog, enten det blir gjort i forbin­delse med utar­bei­delse av skog­bruks­plan eller alene, kan dekkes med skog­fond. På store eien­dommer er det vanlig å utar­beide land­skaps­planer for å oppfylle kravene i Norsk PEFC Skogstandard, Kravpunkt 3. Slike planer kan du dekke med skogfond.

«Føre var-rutine»

Dersom du har en eiendom med mindre enn 100 dekar produktiv, økono­misk drivbar skog, er det ikke krav om kart­fes­ting av nøkkel­bio­toper etter Norsk PEFC Skogstandard, Kravpunkt 21. I slike tilfeller kan du i stedet bruke skog­fond til å gjen­nom­føre en «føre var-rutine». 

Tiurleikregistrering

Du kan dekke regist­re­ring av tiur­leiker før hogst med skog­fond, under
følgende forut­set­ninger:

  • Kommunen skal på forhånd bekrefte at det ikke finnes eksis­te­rende regist­re­ringer med tilstrek­kelig god kvalitet.
  • Registreringene skal skje som tiur­leik­om­råde, slik dette er beskrevet i krav­punkt 23 i PEFC-Skogstandard.
  • Det skal foretas regist­re­ringer på hele eiendommen.
  • Resultatet av regist­re­rin­gene skal leveres til kommunen for oppda­te­ring av eksis­te­rende viltkart.

NB! Dette gjelder kun tiur­leik, ikke regist­re­ring av andre arter og biotoper.