skogfond og miljøtiltak

Miljøtiltak


Alternative transportmetoder

Hvis det er restrik­sjoner mot veibyg­ging på eien­dommen, kan du bruke skog­fond til alter­na­tive trans­port­me­toder. Det inklu­derer enkle drifts­veier, vinter­drift­tra­seer, fløt­nings­inn­ret­ninger og andre tiltak som gjør skogs­drift mulig.

Skogfond dekker ikke:
• lønn til deg selv eller ansatte under kurs
• saks­om­kost­ninger ved en jord­skiftesak
• ordinær grense­gang og grense­mer­king
• skog­eiers egen­inn­sats ved merking av
eien­doms­grenser ved jord­skifte
• premien for ansvars­for­sik­ring av skogsveier

Tilrettelegging for ferdsel

Hvis du gjør tiltak i skogen for å legge til rette for ferdsel og fram­kom­me­lighet,
kan du dekke dette med skog­fond. Det gjelder også hvis du tilrette­legger for ferdsel for å unngå konflikt ved fram­ti­dige drifter. Derimot kan du ikke bruke skog­fond til å rydde opp stier og løyper etter drift. Generelle ferd­sels­tiltak som ikke har noen sammen­heng med skogens drift, kan ikke dekkes med skogfond.

Skjøtsel av kantsoner, kulturminner og biologisk verdifulle biotoper

Dersom beva­ring av kant­soner, kultur­minner og biotoper gjør det nødvendig med spesiell skjøtsel, kan du dekke kost­na­dene til dette med skog­fond. Dette kan for eksempel være ekstra kost­nader til manuell felling innen sikrings­sone for et kultur­minne. Tapte salgs­inn­tekter som følge av at du setter igjen trær, kan ikke dekkes. Det gjelder også gjen­set­ting av livs­løps­trær og nøkkelbiotoper.